มท.1 ลงพื้นที่สางปัญหาขยะมูลฝอยเกาะสมุย ทุ่มงบ 300 ล้านกำจัดขยะ 2 แสนตัน

วันที่ 31 ต.ค. 61 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรมในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเกาะสมุย นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

พลเอก อนุพงษ์ฯ เน้นย้ำว่า การบริหารจัดการขยะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากต้นทาง คือ ครัวเรือน เราต้องเริ่มอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งประชาชนและคนในชุมชนต้องปฏิบัติตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว ส่วนการกำจัดด้วยเทคโนโลยีต้องอาศัยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำงานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นต้องเป็นผู้จัดเก็บขยะทันทีหลังจากประชาชนคัดแยกแล้ว ส่วนเรื่องการกำจัดด้วยเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาร่วมกันกับทุกภาคส่วน และเสนอมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 13,726.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,057,168 ไร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 138 แห่ง ปริมาณขยะรวม 1,070 ตัน/วัน และมีระบบจัดเก็บขยะแยกเป็น 1) ระบบเก็บขนนำขยะไปกำจัด 75 แห่ง 2) ประชาชนดำเนินการจัดเก็บคัดแยกด้วยกระบวนการชุมชน 62 แห่ง และ 3) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 37 แห่ง โดยมีการจัดการรวมพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยเป็น 7 โซน ตามเขตที่ตั้งของ อปท. ในแต่ละอำเภอ

สำหรับการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ปัจจุบัน เทศบาลนครเกาะสมุย กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ โดยมีพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย 2.1 แสนลูกบาศก์เมตร ฝังกลบมูลฝอยไปแล้ว 1.9 แสนลูกบาศก์เมตร คิดเป็นจำนวนมูลฝอย 1.9 แสนตัน ซึ่งในปัจจุบันเหลือพื้นที่ในการฝังกลบมูลฝอยประมาณ 2.25 หมื่นลูกบาศก์เมตร สามารถฝังกลบมูลฝอยได้ประมาณ 1.12 หมื่นตัน ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน นอกจากนี้ ยังมีปริมาณมูลฝอยตกค้างนอกพื้นที่ฝังกลบ จำนวน 1.71 แสนตัน

โดยการแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยและมูลฝอยตกค้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการจัดการมูลฝอยตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักพื้นที่เกาะสมุย ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ (Local Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม Roadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แสนตัน งบประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเมื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำการขนมูลฝอยเก่าตกค้าง 2 แสนตันออกไปแล้ว ก็จะมีมูลฝอยตกค้างอีก 1.64 แสนตัน มีพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยได้ประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 2.8 หมื่นตัน โดยขณะนี้จังหวัดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาโดยมีระยะเวลาดำเนินการขนมูลฝอย 1 ปี

keyboard_arrow_up