ประกาศราชกิจจาฯแล้ว! โยก ‘ณรงค์ศักดิ์’ เป็นผู้ว่าฯพะเยา มีผลตั้งแต่ 29 มิ.ย. เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๒. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๓. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๔. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๕. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานกงานปลัดกระทรวง
๖. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๗. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๘. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
๙. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

keyboard_arrow_up