เปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค ทษช.ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ปมเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แคนดิเดตนายกฯ ในวันนี้ ( 7 มี.ค.62) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมมีมติ 6 ต่อ 3 เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี อีกทั้งมีมติเอกฉันท์ ห้ามกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จัดตั้ง จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ เป็นกรรมการบริหารพรรคใหม่ เป็นเวลา 10 ปี

ตามข้อกฎหมายแล้วหากศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดจะทำให้กรรมการบริหารพรรคนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วย ซึ่งจะไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ได้อีก เนื่องจากใน มาตรา 92 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง วรรคท้ายระบุว่า “เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น”

และใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 94 วรรค 2 เขียนว่า “ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ”

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ

1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ

2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค

3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค

4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

5.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค

6.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค

7.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค

8.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค

9.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค

10.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

11.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

12.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค

13.รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค (แจ้งว่าได้ยื่นลาออกก่อนประชุมพิจารณาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค)

14.นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

keyboard_arrow_up