วันประวัติศาสตร์ วุฒิสภาไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ไทยเป็นชาติแรกในอาเซียน

18 มิ.ย. 67

วันประวัติศาสตร์ วุฒิสภาไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม จะบังคับใช้ภายใน 120 วัน หลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันนี้ (18 มิถุนายน) ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง

afp__20240618__34x73d9__v1__h

สำหรับเนื้อหาเบื้องต้นของ กฎหมายสมรสเท่าเทียมเบื้องต้น มีดังนี้

• สถานะทางกฎหมายคือ "คู่สมรส" คือมีสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย
• ให้อายุการสมรสเป็น 18 ปี จากเดิม 17 ปี
• คำว่า "ชาย" และ "หญิง" ถูกแทนที่ด้วย “บุคคล” และ "ผู้หมั้น"
• กำหนดให้การสมรสหรือแต่งงานครอบคลุมบุคคลทุกเพศ ไม่จำกัดแค่เพศชายและเพศหญิง

ลำดับต่อไป นายกรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย และจะมีการบังคับใช้ภายใน 120 วัน หลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การลงมติครั้งนี้ส่งผลให้ไทย กลายเป็นชาติที่ 3 ในเอเชีย (ต่อจากไต้หวันและเนปาล) และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน หรือ สมรสเท่าเทียม

advertisement

เทรนดี้ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด