ผ่อนปรนเข้มรถจีน เข้าชายแดนไทย

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีการที่นักท่องเที่ยวจีนนำรถเข้ามาในไทยผ่านด่านชายแดนที่มีการกำหนดให้อยู่เฉพาะบริเวณนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ลดลง และอุบัติเหตุก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน โดยในอนาคตอาจมีการผ่อนปรนปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีการหารือกับกรมการขนส่งอีกครั้ง

ส่วนการประกันภัยนักท่องเที่ยวนั้น แม้จะมีกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่กระทรวงฯ จะร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัย ให้ออกกรมธรรม์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะคุ้มครองเรืออุบัติเหตุ / จลาจล / ก่อการร้าย /และภัยธรรมชาติ โดยจะไม่ใช้งบกลางของรัฐ แต่จะใช้เงินจากการทำวีซ่า ทั้งนี้จะเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาในเดือนตุลาคม เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ทัน 1 มกราคม 2559

keyboard_arrow_up