advertisement

positioning

เปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 20 วัน รับ 111 เที่ยวบิน ต่างชาติ 8 พันคน”ศักดิ์สยาม”ยึดโมเดลเชื่อม”สมุยพลัส”

22 ก.ค. 64
เปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 20 วัน รับ 111 เที่ยวบิน ต่างชาติ 8 พันคน”ศักดิ์สยาม”ยึดโมเดลเชื่อม”สมุยพลัส”

advertisement

“ศักดิ์สยาม”สั่งเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเดินทาง เผยเปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 20 วัน มีเที่ยวบินขาเข้า 111 เที่ยวบินผู้โดยสารรวม 9,138 สั่งเตรียมพร้อมระบบคมนาคม ยึดโมเดลรับ ”สมุยพลัส” คัดกรองเข้มข้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง Phuket Sandbox เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมตามแนวทาง Samui Plus Model และพื้นที่อื่น ๆ อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแนวทาง Phuket Sandbox ตั้งแต่ วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2564 มีเที่ยวบินขาเข้าสะสม รวม 111 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสะสม รวม 9,138 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,968 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,170 คน

ส่วน การเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทาง Samui Plus Model ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามเส้นทางที่กำหนด แบบมีเงื่อนไข ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรายงานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ นั้น

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 มิติ บก - ราง - น้ำ-อากาศ ได้เตรียมมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารต่างประเทศ การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดภูเก็ตที่ต้องใช้มาตรการในการกำกับอัตราค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ และการเข้มงวดการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบคัดกรองโดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศไว้

การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือส่วนบุคคลจากต่างประเทศได้กำหนดท่าเทียบเรือไว้ 6 ท่า (จากท่าเรือที่มีอยู่ 20 ท่า) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นท่าเรือในการคัดกรองรองรับการเดินทางตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุข

ในส่วนการกำกับการเดินทางทางรางในขณะนี้ เน้นการคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติ และซักซ้อมเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ ในระยะต่อไป เมื่อมีการเปิดประเทศในช่วงที่มีความพร้อม และเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน เร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 1. เรื่องการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และสามารถ ลดการบิดเบือนของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงตาม Social Media ได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนด้วยเหตุและผล เพื่อนำมาแก้ไขอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยแก้ไขสามารถประสานงานเข้ามาที่กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานส่วนกลางได้

4. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานใน Phuket Sandbox มากำหนดใช้ใน Samui Plus Model เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติ มีความพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์และเตรียมพร้อมหากเมื่อมีการเปิดประเทศในระยะต่อไป จึงได้มี การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมจึงได้ให้ความสำคัญ ต่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้

Powered By : Positioning

advertisement

Relate Post

Spotlight