สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ประดิษฐานบน พระแท่นมหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พระแท่นแว่นฟ้า แล้วทรงจุดธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร สมเด็จพระบรมราชบุพการี และพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวาย พระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๓๑ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับ อนุโมทนา ๔ รูป พระสงฆ์ที่ สวดมาติกา และสดับปกรณ์ ๑๒ รูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระ บรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย พระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูป เทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชา กัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร

ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม ๕ รูป ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๒ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์พระบรม อัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ อัญเชิญออกมาในการพระราชกุศลนี้ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง

เสด็จพระราชดําเนินกลับ.

keyboard_arrow_up