‘วิษณุ เครืองาม’ ประชุมคณะกรรมการฯ ป.ป.ส. เร่งงานยาเสพติดมุ่งแก้ไขความเดือดร้อน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ

1. แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผน 20 แผนงาน 106 โครงการ
– แผนป้องกันยาเสพติด มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด และควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ประกอบด้วย 8 แผนงาน 49 โครงการ

– แผนปราบปรามยาเสพติด มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิด และควบคุมสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 32 โครงการ

– แผนบำบัดรักษายาเสพติด มุ่งเน้นการให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการสาธารณะสุข และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจการปรับสภาพการดำรงชีวิต และลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและบุคคลอื่นในสังคม ประกอบด้วย 7 แผนงาน 13 โครงการ

– แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ด้วยการวางระบบอำนวยการ ระบบสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1 แผนงาน 12 โครงการ

และ 2. การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 17 ทวิ จากกรณีผู้กระทำความผิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายยาเสพติด โดยอาศัยเทคโนโลยีและการส่งยาเสพติดผ่านช่องทางการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มากขึ้น ประกอบกับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์บางรายปล่อยปละละเลยให้มีการรับฝากสินค้าและพัสดุภัณฑ์โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดของผู้รับ-ผู้ส่ง ซึ่งเป็นช่องว่างให้ไม่สามารถสืบสวนดำเนินคดีได้ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ จึงได้เสนอให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการ ป.ป.ส. ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ส. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดชั่วคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว (ตามความในข้อ 17 ของระเบียบดังกล่าว)

โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560” โดยเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 81,962 แห่ง เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่ ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยดำเนินงาน ตาม 3 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการด้านการปราบปราม สำหรับผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม 2. มาตรการด้านการบำบัดรักษา สำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือ 3. มาตรการด้านการป้องกัน สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเห็นได้จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 47,000 คน ใน 77 จังหวัด รอบ 6 เดือน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 97.50 และมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 97.30.

keyboard_arrow_up