ใช้พลังงานสะอาด! PEA ติดระบบ ‘Solar Rooftop’ ในปั๊มพีทีที สเตชั่น

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษา และค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน “พลังงานทดแทน” จึงถือเป็นทางเลือกที่ดี เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก หรือเรียกว่า “พลังงานหมุนเวียน” ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือกับ  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบ Digital Platform ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบ Digital Platform ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ได้คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบให้ร่วมศึกษา ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้จะขยายผลการศึกษาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวทางบีซีจี (BCG : Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้คิดค้น Digital Platform ด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับ OR ในการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พร้อมทั้งร่วมมือกับ GPSC ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ Digital Platform ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้ PEA ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบ Digital Platform มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ถือเป็นการแสดงศักยภาพและนำจุดเด่นของทั้ง 3 หน่วยงาน มาต่อยอดร่วมกัน หากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และสามารถขยายผลไปยัง สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและก่อให้เกิดประโยชน์ให้ประเทศต่อไป

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้จัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ กฟภ. (PEA Certification Centre for Solar Rooftop Design and Installation หรือ PEA CCSR) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในการให้ความรู้ด้านการออกแบบ สำรวจ ประมาณการ ติดตั้งและบำรุงรักษา เพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งมุ่งหวังพัฒนามาตรฐานอาชีพและรับรองสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ

บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาจาก PEA CCSR จะมีสมรรถนะที่พร้อมในการดำเนินงาน ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการพัฒนางานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย กฟภ. มีแผนในการดำเนินการจัดทำพื้นที่สาธิตการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคาร ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ผ่านการรับรองสมรรถนะจาก PEA CCSR ณ พื้นที่อาคารสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 203 แห่ง ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 130 ล้านบาท รวมทั้งผนวกแอปพลิเคชัน Solar Hero ที่ กฟภ. พัฒนาขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร.

 

ข้อมูลอ้างอิง

พลังงานทดแทน

http://www4.egat.co.th/re/index.html

keyboard_arrow_up