1 แชร์เท่ากับ 1 บาท มอบโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (คลิป)

ซีพี ออลล์ ได้เปิดตัวโครงการ เพื่อเชิดชูชาวนาไทย เนื่องจากวันที่ 5 มิ.ย. 62 เป็นวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ ทาง ซีพี ออล์ จึงได้ถือโอกาสเปิดตัวโครงการ ภายใต้ ชื่อ “ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” เพื่อส่งเสริมบทบาทของชาวนา ไทย และการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทย

ล่าสุด นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ทาง ซีพี ออลล์ ได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความ ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดําเนินงานภายใต้กรอบการทํางาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทําธุรกิจ ด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) และยังต่อเนื่องจากงาน “วันแห่งโอกาสดี ที่ซีพีออล์” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาส สําคัญในทุกด้าน คือ ธุรกิจ อาชีพ และ ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สําหรับโครงการล่าสุด “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” ที่ทาง ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ 2 องค์กร คือ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และสมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ที่จะมาร่วมกันพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีสามารถสร้างผลผลิตที่มี คุณภาพ รวมถึงการแปรรูปและกระจายผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ทาง ซีพี ออลล์ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ชาวนา” (Farmer) ผ่านโซเชียลมีเดีย ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของ “ข้าว” ที่สร้างความเป็น ไทยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ สํานวนไทย วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในครอบครัว

โดยผู้ชมสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ได้ทาง เฟซบุ๊ก ซีพี ออลล์ และทุก ๆ 1 แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท เพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียน ชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สําหรับชาวไร่ชาวนาต่อไป

keyboard_arrow_up