สนค.-สศก.ผนึกกำลัง ทำแดชบอร์ด ทุเรียน ช่วยวางแผนผลิต ทำการตลาด

สนค.-สศก.ผนึกกำลัง ทำแดชบอร์ด ทุเรียน ช่วยวางแผนผลิต ทำการตลาด
0
21 ก.ค. 64

ทุเรียน สนค. จับมือ สศก. รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร นำข้อมูลมาพัฒนาแดชบอร์ดสินค้า “ทุเรียน” ช่วยในการวางแผนการผลิตและการทำตลาด คาดแล้วเสร็จเป็นตัวต่อไป หลัง “มันสำปะหลัง” สำเร็จก่อนหน้านี้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าทุเรียน ซึ่งเป็นรายการล่าสุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใกล้จะสำเร็จแล้ว คาดว่าจะเผยแพร่ได้เป็นตัวต่อไป หลังจากที่สินค้ามันสำปะหลังได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยการจัดทำแดชบอร์ดทุเรียนมีความคืบหน้า ได้วางเป้าหมายให้มีข้อมูล ประกอบด้วย 1.สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรของไทย 2.ราคาสินค้าเกษตร 3.สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 4.โอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร และ 5.สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของไทย และจะพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ราคาส่งออก และสถานการณ์การผลิตทุเรียนในประเทศคู่แข่ง ข้อมูลความต้องการสินค้าทุเรียนและพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น

สำหรับการจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตรสำคัญ เป็นการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้เร่งดำเนินการสร้างข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ในด้านการผลิต ราคา การส่งออก และโอกาสในการส่งออกและประเทศคู่แข่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสินค้า ขยายโอกาสทางการค้า และพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ แดชบอร์ดสินค้ามันสำปะหลัง ที่ทำสำเร็จแล้ว ได้มีการนำเผยแพร่ให้ผู้สนใจใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ คิดค้า.com ของ สนค. www.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์ และ www.nabc.go.th ของศูนย์ข้อมูลเกษตร และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เหลือ คือ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ