ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ต่างจังหวัด สตาร์ท 40 บาท เหตุค่าครองชีพสูง

ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ต่างจังหวัด สตาร์ท 40 บาท เหตุค่าครองชีพสูง
ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ต่างจังหวัด สตาร์ท 40 บาท เหตุค่าครองชีพสูง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง จึงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารใหม่ดังนี้

– ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท

– ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท

– ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท

– กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท

ทั้งนี้ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

C6UpJjpUwAIIutN

keyboard_arrow_up