ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!

กระทรวงการคลังประกาศเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รอบใหม่เริ่มตั้งแต่ 3 เม.ย. – 5 พ.ค. นี้!!

2

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง) และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และwww.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

1

สำหรับผู้มีสิทธิลงทะเบียนได้ต้องมีสัญชาติไทย , มีอายุ 18 ปีบริบูรณขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542), ว่างงานหรือมีรายได้ภายในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท, ไม่มีทรัพยสินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพยสินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย

ภาพข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

keyboard_arrow_up