พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เป็นอัยการฯ ที่ระยอง

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เป็นอัยการฯ ที่ระยอง
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เป็นอัยการฯ ที่ระยอง

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๔) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๔) ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

743765_0_1488799943

keyboard_arrow_up