‘สุวิทย์’ เร่งเครื่องเดินหน้าโครงการ FAB LAB ต้นแบบวิศวกรรม พัฒนาคนขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึง โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab หรือ FAB LAB)  ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานเป็นรูปธรรมได้จริง โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนวัตกรด้านวิศวกรรมเชิงช่างจะเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ THAILAND 4.0 ของรัฐบาล ​กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการออกแบบและสร้างต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ​ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้แก่วิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยได้จัดทำแผนงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นการสร้างพื้นฐานให้เยาวชนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้ อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใยสู่อาชีพวิศวกร นักวิจัย และนวัตกร ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ […]

กฟน. ประกาศตัวเป็น “The MetGE” หรือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร”

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต การไฟฟ้านครหลวง ประกาศความพร้อมการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุม และจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้นวัตกรรมที่ล้ำสมัย พร้อมประกาศตัวเป็น The MetGE  (เดอะเม็ด) ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร   นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. มีความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านพลังงานที่สอดรับกับไลฟสไตล์ ของคนเมืองมากขึ้นโดย กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมประกาศตัวเป็น “The MetGE” หรือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร ทำหน้าที่ ดูแล ให้คำปรึกษาและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ และระบบจำหน่ายไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟน. โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ The MetGE จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยอีกหลายโครงการ โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการบริหารจัดการไฟฟ้าไปสู่ Smart Metro เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน พร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล   […]

ไทยแลนด์ 4.0 หรือ 0.4 ??? กับการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร

หลายคนอาจมองว่าปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเป็นปัญหาที่มีทางออก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาครัฐหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางร้องเรียน หรือแม้แต่ Start up ที่อดรนทนไม่ไหวกับปัญหานี้

keyboard_arrow_up