พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม” ของข้าราชการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความว่า… สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้ ใช้ชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” และประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ นอกจากนี้ ภายใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ […]

อยู่ให้เป็นช่วงกินเจ กับ 7 ข้อปฏิบัติที่ไม่ควรทำในเทศกาลนี้

นอกจากเรื่องอาหารการกินที่คนอยากกินเจต้องระมัดระวังและเลือกสรรกันสักหน่อยแล้ว ยังมีข้อปฏิบัติอีกๆ ที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน สำหรับคนที่ต้องการทำตามหลักประเพณีของเทศกาลนี้ให้ได้อย่างครบถ้วน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น เราลองมาดูไปพร้อมๆ กันเลย 1. งดเนื้อ : ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ในช่วงนี้ก็คงต้องยอมเว้นไปก่อน 2. งดนมเนย : แม้จะไม่ใช้เนื้อสัตว์ แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์ ก็ไม่สามารถนำมารับประทานได้เช่นกัน 3. งดอาหารรสจัด : โดยปกติอาหารเจมักจะมีปรุงให้เพียงพอมีรสชาติเท่านั้น จะไม่หนักไปทางไหนทางหนึ่งมากจนเกินไป ดังนั้นควรเลือกสักนิดก่อนตัดสินใจซื้อ หรือทางที่ดีก็ปรุงเอง 4. งดผักและเครื่องเทศบางชนิด : แม้จะไม่ใช่เนื้อสัตว์ แต่ก็มีผักบางชนิดที่เป็นข้อห้ามในการนำมาทำอาหารเจ (อ่านเพิ่มเติมที่ : ไม่อยาก ‘เจแตก’ ต้องระวัง กับ 5 ผักต้องห้ามที่ไม่ควรใช้ประกอบอาหารเจ) 5. แยกจานชามและอุปกรณ์ปรุงอาหาร : หลายคนอาจไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้ แต่ในกรณีที่ต้องใจจะทำให้ครบถ้วน ก็ควรแยกอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงและใส่อาหารทั่วกับอาหารเจออกจากัน 6. งดเครื่องดื่มมึนเมา : คงไม่ต้องอธิบายมากมาย เพราะเป้าหมายของเทศกาลนี้คือการชำระกายใจให้บริสุทธิ์ 7. ห้ามดับตะเตียงทั้ง 9 ดวง : ตามศาลเจ้า […]

keyboard_arrow_up