‘ประยุทธ์’ ยกย่องวิชาชีพครูปลูกฝังความรู้พัฒนาประเทศ เล็งนำเทคโนโลยีช่วยสอน

เนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม 2561 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอส่งความเคารพและความระลึกถึงมายังผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน วันที่ 16 ม.ค.61 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ระบุว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในฐานะที่เป็น ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่สร้างคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูสามารถมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอนหรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 นี้ ผมขอมอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้และคุณธรรมความดีเป็นรากฐาน หนุนนำในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ ก้าวหน้า […]

keyboard_arrow_up