เปิดตัว ‘แบบอักษรคุณทองแดง’ 1 ใน 9 แบบตามโครงการ ‘๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ’

“Font คุณทองแดง” เป็นผลงานของ ดร.ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการริเริ่มของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ต้องการสร้างสรรค์ชุดแบบอักษรสำหรับการพิมพ์ หรือ Font จำนวน 9 แบบ ตามโครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีอาจารย์ขาม เป็นหนึ่งในผู้ประดิษฐ์แบบอักษรชุดนี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณทองแดง ซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวที่ 17 และมีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก ส.ค.ส.พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549-2557 ล้วนแต่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายภาพกับคุณทองแดง และลูกๆ ถึง 9 ปีต่อเนื่องกัน การออกแบบจะใช้การถอดอัตลักษณ์ของคุณทองแดงซึ่งมีลักษณะเด่น คือ หางขอดนำมาทำเป็นหัวอักษรไทย ส่วนรูปร่างที่ปราดเปรียว ก็ถอดออกมาเป็นโครงของตัวอักษร เช่น สะโพกหลัง และเท้า นำเสนออกมาเป็นเชิงที่ขาของตัวอักษรภาพรวมของตัวอักษร จะถ่ายทอดอุปนิสัยที่สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน และสง่างาม ของคุณทองแดงออกมาอย่างชัดเจน มีความคลาสิกดูเป็นไทย เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น อาหาร สปา สมุนไพร สินค้าภูมิปัญญาไทย โดยหลังจากนี้ […]

keyboard_arrow_up