‘ประจิน’ ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รวม 60 คน โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการ และเลขานุการ โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ทราบ สรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 และร่างคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค รวมถึงร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางในการพิจารณาจ่ายของคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค และ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 มีสาระสำคัญ อาทิ การตรวจสอบและ ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในระดับโลก ภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ […]

ไม่หมดไม่สิ้น! ป.ป.ส.แถลงกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ยึดยาบ้า 9 ล้านเม็ด – ไอซ์ 300 กก.

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด จากชายแดน จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กรณีจับกุมผู้ต้องหา 6 คน ยึดของกลาง ยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้จับกุม นายโอภาส ละมูลมั่ง และ ร.ต.ต.บุญเชิด พุทธยงค์ (อดีตข้าราชการตำรวจ) ของกลางยาบ้า จำนวน 158,000 เม็ด เหตุเกิดพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ขยายผลออกหมายจับนายภณัฐกิตต์ โสภณภูมิปัญญา ผู้จัดหายาเสพติด ซึ่งในขณะนั้นได้ตรวจยึดรถยนต์ มูลค่า 200,000 บาท […]

ป.ป.ส.เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

วันที่ 14 มิ.ย.61 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข นายชลัยสิน โพธิเจริญ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และผู้สนับสนุนจากบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ดิจิตอลมีเดีย และนิตยสาร คุณจารุดา วงสากล ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ. M2F และคุณเนตรนดา ขำชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ.โพสต์ทูเดย์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี […]

ป.ป.ส. เซ็น MOU รพ.รามาฯ หนุนองค์ความรู้ด้านพิษวิทยา แก้ปัญหาใช้ยารักษาโรคผิดวิธี

ป.ป.ส. ร่วมกับ ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เสพยาเสพติด และพบการนำยารักษาโรคมาใช้ในทางที่ผิดเพิ่มมากขึ้น จึงได้แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับพิษวิทยา มาช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานหลักด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติดกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ มีข้อมูล และความรู้ สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติ โดยความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายมีดังนี้ 1. ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านพิษวิทยา และข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านบุคลากร โดยศูนย์พิษวิทยา จะสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดและสำนักงาน ป.ป.ส. จะสนับสนุนบุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์ และการให้ข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหายาเสพติดทั้งในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 3. ร่วมมือกันในการให้ศูนย์พิษวิทยาจัดทำข้อมูล บทความ เอกสารการให้ความรู้ ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดในการรักษาเบื้องต้นในการดูแลผู้ได้รับพิษจากยาเสพติด สารเสพติด สารเคมี […]

เฝ้าระวังยาเสพติด ‘เมทแอมเฟตามีน’ พบระบาดหนักในอาเซียน-มีผู้เข้ารับการบำบัดสูงสุด

นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน UNODC เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ผู้แทนศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อทดสอบระบบและอภิปรายปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าข้อมูลในระบบ ADM Report System บนเว็บไซต์ ASEAN – NARCO ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และร่วมกันจัดทำรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560 รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเครือข่ายอาเซียนเฝ้าระวังยาเสพติด การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นระบบมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาค ประเทศไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือ ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN – NARCO) ซึ่งสำนักงานของศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในสำนักงาน […]

‘ประจิน’ เน้นบูรณาการร่วมฯ จับตา ‘สามเหลี่ยนทองคำ’ พบมีศักยภาพการผลิตยาเสพติดสูง

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างปี 2555 – 2557 และ ปี 2558 – 2560 และความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 3) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 4) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 เพื่อลดปัญหายาเสพติด และผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ช่วยเหลือฟื้นฟูบุคคลที่ผ่านการบำบัดและต้องโทษให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมถึงลดผลกระทบจากผู้เสพยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในสังคม การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้แก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงการชี้แจงประเด็นข่าวสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ผลการปฏิบัติและแนวทางในการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ปี 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 […]

โผล่อีก! กลุ่มชายฉกรรจ์อ้างเป็น จนท.ป.ป.ส. รีดเงินชาวบ้าน ‘ศิรินทร์ยา’ เตรียมตามตัวมาดำเนินคดี

เลขาธิการ ป.ป.ส. แจงกรณีคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รีดเงินชาวบ้านใน จ.สงขลา จำนวน 1 แสนบาท ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เตรียมตามตัวมาดำเนินคดี จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว นายประภาส หมื่นแก้ว พร้อมด้วยนายนพดล หมื่นแก้ว ลูกชาย และ น.ส.วัลยา ตนยาแหละ ลูกสะใภ้ พร้อมทนายความ ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ว่าถูกกลุ่มชายฉกรรจ์เกือบ 10 คน อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 9 บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 24/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และเรียกเงิน 1 แสนบาท แลกกับการไม่ดำเนินคดีเรื่องอาวุธปืนนั้น นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. แจงข้อมูลกรณีนี้ว่า ภายหลังจากได้รับรายงานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสอบ และยืนยันว่า […]

​ป.ป.ส. สนธิกำลังทหาร-ตำรวจ ตรวจค้น 8 จังหวัด จับผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด 24 ราย

ป.ป.ส. ศป.ปส.อำเภอ ผนึกกำลังทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3/2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 479 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 21 อำเภอ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 24 ราย ทั้งนี้ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 24 ราย เป็นผู้ค้า ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด 12 ราย […]

ฉลองปีใหม่ไร้สารเสพติด-แอลกอฮอล์ ‘ป.ป.ส.’ ลงพื้นที่หมอชิต ตรวจ-วัดผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมรณรงค์ลดการใช้ยาในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ตามแผนปฏิบัติการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์” นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์” เพื่อป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอันตรายที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจชั่วคราว เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า ที่ผ่านมา พบว่ามีเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ รถยนต์โดยสาร รถยนต์นำเที่ยว เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง บางสาเหตุมาจากอาการมึนเมา หรือการเสพยาเสพติด ทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ ประกอบกับในช่วงเทศกาลต่างๆ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยว ทั้งทางรถโดยสารประจำทาง และรถส่วนบุคคล ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจปัสสาวะ วัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร จัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอันตรายจากการสัญจรบนท้องถนน โดยหากพบผู้เสพยาเสพติด จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา และหากพบว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ สำนักงาน […]

‘ประจิน จั่นตอง’ ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว กระชับความร่วมมือป้องกัน-ปราบปรามยาเสพติด

“ประจิน จั่นตอง” นำคณะไทยประชุมทวิภาคีไทย-ลาว กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาคีไทย – ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ ท่านสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน รักษาการนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและเน้นให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะด้านการปราบปรามยาเสพติดและแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย แต่ยังรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนานความมั่นคงสองฝั่งโขงซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับแผนแม่บทที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะใช้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย จากนั้นในการประชุมระดับรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน และ พลจัตวา ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว หัวหน้าคณะผู้แทนลาว ได้เห็นชอบให้การรับรองผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมทวิภาคีไทย – ลาวฯ ครั้งที่ 16 […]

ลุยงานแรก ‘ประจิน จั่นตอง’ มอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงิน จำนวน 38,011,400 บาท ให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา” โดย นายเกา คอนดารา รักษาการประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (เทียบเท่ารัฐมนตรี) เป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชารับมอบความช่วยเหลือดังกล่าว สืบเนื่องจากต้นปี 2560 รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการรณรงค์ต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ต้องการ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการให้บริการด้านดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้ จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และ ครม. ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯ จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารบริการสุขภาพ อาคารผู้ป่วยชาย อาคารผู้ป่วยหญิง และอาคารฝึกอาชีพผู้ป่วยชาย ทั้งนี้ กัมพูชายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ได้มาจากการยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด จากการบริจาคของภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงจากประเทศภาคีอื่นๆ ด้วย การให้ความช่วยเหลือของไทยแก่กัมพูชาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดผลกระทบของยาเสพติด รวมถึง ปัญหาด้านสาธารณสุข การลักลอบข้ามแดน และอาชญากรรม […]

อย่ามาแอบอ้าง! ศิรินทร์ยายัน ‘3 ชายฉกรรจ์’ บุกค้นร้านชาวบ้าน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เหตุการณ์ที่มีชายฉกรรจ์ 3 คน แอบอ้างเป็น ป.ป.ส. ถือปืน และเดินเข้ามาที่อู่ทำสีรถของผู้เสียหาย โดยแจ้งว่าผู้เสียหายมีหมายจับคดีครอบครองยาเสพติด เสพยา และฟอกเงิน พร้อมใส่กุญแจมือ ก่อนจะปิดประตูร้าน โดยอ้างว่ามีหลักฐาน และหมายค้น แต่ไม่แสดงต่อผู้เสียหายนั้น ความคืบหน้า ข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่า ไม่ใช่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในสังกัดของ สำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ในการเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้นบุคคล ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ซึ่งในกรณีดังกล่าว มีการแอบอ้าง และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีโทษทั้งจำและปรับ โดยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท และตามมาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย […]

ป.ป.ส.แถลงจับ ‘เครือข่ายค้ายาข้ามชาติ’ ยาบ้า 2 แสนเม็ด ไอซ์ 81 กก. เตรียมส่งมาเลย์

  “ป.ป.ส.” แถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ เตรียมส่งต่อลูกค้ามาเลเซีย พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ระบุถึงการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายซูการนัง แกมะ อายุ 33 ปี, นายสะอาด เซ็ง อายุ 31 ปี, นายอับดุลฟาเดร์ อาแวเต๊ะ อายุ 35 ปี, นายอิลฮัม บอเถาะ อายุ 26 ปี, และนายอาซูวัลย์ ซา อายุ 22 ปี พร้อมของกลางประกอบด้วยยาบ้า 200,000 เม็ด ไอซ์ 81 กิโลกรัม ว่าเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากสายลับในเดือนตุลาคม ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดมาให้กลุ่มลูกค้าภาคใต้ โดยนัดพบกันที่หน้ามัสยิดควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในวันที่ […]

ป.ป.ส.ตรวจพบแฮชแท็ก #ไฮ รวมกลุ่มฉีดไอซ์เข้าเส้น ชีี้มีความผิดตาม กม. ห้ามโพสต์ซื้อ-ขายบนโซเชียลฯ

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพข้อความต่างๆ ผ่าน Twitter โดยใช้แฮชแท็ก #ไฮ มีการรวมกลุ่มกันฉีดไอซ์เข้าเส้น รวมถึงการโพสต์ภาพ และข้อความในลักษณะของการสื่อสารที่ต้องการจะขายยาเสพติด (Methamphetamine) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างโจ่งแจ้งนั้น ความคืบหน้า ทาง ป.ป.ส. ได้ออกมาชี้แจงว่า การโพสต์ในกรณีดังกล่าว เป็นความผิดฐาน “โฆษณายาเสพติดให้โทษ” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ การโฆษณาตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า “โฆษณา” หมายความรวมถึง กระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ทั้งนี้ ผู้โพสต์ภาพหรือข้อความที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 89 กำหนดโทษไว้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากทำอย่างต่อเนื่อง มีโทษปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน นอกจากนี้ หากมีการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นตามที่โพสต์ ผู้โพสต์จะมีความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ” ส่วนผู้ซื้อ […]

รัฐบาลออสเตรเลียส่งมอบ ‘ชุดตรวจยาเสพติด’ ภายใต้กรอบฯ แม่น้ำโขงปลอดภัย

ป.ป.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน รัฐบาลออสเตรเลียส่งมอบชุดตรวจยาเสพติด ให้กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้กรอบความร่วมมือของแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบชุดตรวจยาเสพติดให้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย ฯพณฯ พอล โรเบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ส่งมอบชุดตรวจยาเสพติดให้กับ พลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้กรอบความร่วมมือของแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดและผลการปฏิบัติงาน ฯพณฯ พอล โรเบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลออสเตรเลียส่งมอบชุดตรวจยาเสพติด จำนวน 7,000 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารเสพติดและสารตั้งต้นที่พบมากในราชอาณาจักรกัมพูชา นับเป็นครั้งแรกในการให้ความสนับสนุนด้านอุปกรณ์ของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมือง และพิทักษ์เขตแดนที่ให้การสนับสนุนผ่านทางโครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้าน พลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนชุดตรวจยาเสพติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการต่อสู้กับยาเสพติดปี 2560 ระยะที่ 2 โดยจะเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย.  

‘วิษณุ เครืองาม’ ประชุมคณะกรรมการฯ ป.ป.ส. เร่งงานยาเสพติดมุ่งแก้ไขความเดือดร้อน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ 1. แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผน 20 แผนงาน 106 โครงการ – แผนป้องกันยาเสพติด มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด และควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ประกอบด้วย 8 แผนงาน 49 โครงการ – แผนปราบปรามยาเสพติด มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิด และควบคุมสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 32 โครงการ – แผนบำบัดรักษายาเสพติด มุ่งเน้นการให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการสาธารณะสุข และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจการปรับสภาพการดำรงชีวิต และลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและบุคคลอื่นในสังคม ประกอบด้วย […]

ป.ป.ส.มอบทุนฯ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มอบนโยบาย 3 มาตรการหลักป้องกัน

นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดรักษาพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ยังรับฟังสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งจนกระทั่งพัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างเยาวชนทายาทชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำภาคประชาชนในพื้นที่ และเป็นประธานในการเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน” จากนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมี ผู้เข้ารับทุนฯ รวม 11 ราย และเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของบ้านบางปลานัก การออกร้านขายอาหารของผู้ได้รับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือประกอบอาชีพจากสำนักงาน ปปส.ภาค 2 และสินค้า OTOP ของตำบลบางเตย (ไข่เค็มรสสมุนไพรต้มยำ ปลาส้ม ขนมไทย) อย่างไรก็ดี สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 มาตรการหลักได้แก่ 1) การป้องกัน 2) การปราบปราม 3) การบำบัดรักษาตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดปีพ.ศ. 2559 – 2560 โดยนโยบายด้านการบำบัดรักษานั้นได้มุ่งเน้น “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดและได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาตั้งแต่ […]

ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “จากงานวิจัยสู่นโยบายยาเสพติดไทยและอาเซียน” (From Research to Thai and ASEAN Drug Policies) และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายยาเสพติดแนวใหม่” พร้อมด้วยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางสาวรัชนีกร สรสิริ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีประเด็นเนื้อหาหลักในการประชุม ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน นโยบายด้านสารเสพติดในระดับชาติและระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการผลักดันนโยบายและกฎหมาย การลดทอนความเป็นอาญา การขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ความก้าวหน้าด้านการบำบัดรักษา ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสารเสพติดในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงาน ป.ป.ส. […]

keyboard_arrow_up