“วินัย ตาระเวช” ผู้สร้างนักคหกรรมศาสตร์ และ ครูผู้ส่งศิษย์ถึงฝั่ง

ผศ.วินัย ตาระเวช อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วัย 50 กะรัต ที่ชีวิตพลิกผันจากการทุ่มเททำงานจนต้องนอนโรงพยาบาลนานหลายวัน ทั้งครอบครัว เพื่อน ลูกศิษย์นักศึกษาแวะมาเยี่ยมและผลัดกันดูแลตลอด จนพยาบาลสงสัยว่าเราเป็นใคร ถึงมีคนเอาใจใส่มากเช่นนี้ เขาหาข้อมูลและบอกว่า “หมอจะดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ต้องกลับไปช่วยคนอีกหลายชีวิต” จึงตั้งปณิธานว่า ถ้าหายป่วย จะดูแลสุขภาพให้ดี สร้างสรรค์ผลงานให้มากขึ้น รวมถึงช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสแก่พวกเขาต่อไป หลายผลงานที่ผ่านมืออาจารย์ผู้นี้และประจักษ์ต่อสาธารณชนหลายโอกาสสำคัญ เช่น ประดิษฐ์พระประทีปถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ออกแบบควบคุมจัดดอกไม้หน้าพระโกศและพระเมรุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, จัดทำประติมากรรมดอกไม้แห้งงานดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง, ถวายงานออกแบบควบคุมการจัดดอกไม้ห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงประดิษฐ์พวงมาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ควบคู่กับการร่วมประกวดแข่งขัน เพื่อสืบสานงานศิลป์และพัฒนาฝีมือ จนได้รับรางวัลมากมายนับไม่ถ้วน ผศ.วินัย เล่าว่า นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่มีฐานะไม่ค่อยดี “บางครั้งเวลาที่พวกเขาทำงานเพื่อส่วนรวม อาจทำให้กลับบ้านช้ากว่าปกติ […]

บิ๊กตู่ มอบคำขวัญวันครู ปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาฯ”

เมื่อที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีรายงานผ่านทางเว็บไซต์ moe.go.th โดยระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้มีการแต่งคำขวัญมอบให้เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 โดยมีข้อความว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

‘ประยุทธ์’ ยกย่องวิชาชีพครูปลูกฝังความรู้พัฒนาประเทศ เล็งนำเทคโนโลยีช่วยสอน

เนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม 2561 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอส่งความเคารพและความระลึกถึงมายังผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน วันที่ 16 ม.ค.61 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ระบุว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในฐานะที่เป็น ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่สร้างคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูสามารถมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอนหรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 นี้ ผมขอมอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้และคุณธรรมความดีเป็นรากฐาน หนุนนำในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ ก้าวหน้า […]

โพลเผย! ครูไทยสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี แต่รักและผูกพันศิษย์น้อยลง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,212 คน เรื่อง “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2560 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 พบว่า ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีครูไทย ปี 2560” ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.69 ส่วนจุดเด่นของครูไทยในปี 2560 คือ อันดับ1 ครูมีการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี อันดับ 2 ขยัน อดทน เสียสละ อันดับ 3 ปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันดับ4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอน และอันดับ 5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย ขณะที่จุดด้อยของครูไทย ในปี 2560 คือ อันดับ1 […]

keyboard_arrow_up