เปิดรายชื่อ 20 กระทรวงในประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

เช่นเดียวกับแผนกต่างๆ ในบริษัท หรือแม้กระทั่งการแบ่งหน้ารับผิดชอบการทำงานภายในบ้านหลังเล็ก ประเทศไทยเองก็มีกระทรวงต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของของตน ซึ่งในปัจจุบันมีกระทรวงหรือเทียบเท่าจำนวนทั้งสิ้น 20 กระทรวง ประกอบด้วย 1. สำนักนายกรัฐมนตรี – เป็นส่วนราชการของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ไม่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 2. กระทรวงกลาโหม – เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์ 3. กระทรวงการคลัง – เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง […]

นักศึกษา 4 สถาบัน ออกแถลงการณ์จี้ กกต. รับผิดชอบปมปัญหา “โป๊ะแตก” เลือกตั้ง

ไม่เพียงแต่กระแสความไม่พอใจ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เพิ่มทวีคูณอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ จนเกิดการล่าชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ชุดปัจจุบันลาออกเท่านั้น แต่ความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของนักศึกษาก็เริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นไม่แพ้กัน โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พบการออกแถลงการณ์จากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนประณามการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อาทิ.. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย พิจารณาตัดสินปัญหาการเลือกตั้งโดยเคารพเจตจำนงของประชาชน เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และแสดงความรับผิดชอบอื่น ๆ อันสมควรต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ภายใต้หลักการการเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อทั้งประชาชนในประเทศ และประชาคมนานาชาติ เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มั่นคงถาวรสืบไป พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนบทบาทและหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การฯ มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ […]

ทนายนิด้า ชี้ ประธาน กกต. ควรลาออก รับผิดชอบปมละเลยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

สืบเนื่องจากการปัญหาการนับคะแนนเลือกตั้ง ที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นางศรันยา หวังสุขเจริญ หรือ ทนายนิด้า โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายนิด้า โดยกล่าวถึงปัญหาการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ามายังหน่วยนับคะแนน ที่มีกระแสข่าวจากทาง กกต. ว่าหากจำนวนดังกล่าวมาส่งไม่ทัน จะถือว่าเป็นบัตรเสียในทันที โดยทางทนายนิด้าได้ระบุข้อความว่า… ประธาน กกต. ควรลาออกนะคะ จัดเลือกตั้งล่วงหน้า ส่งบัตรมาไม่ทัน แล้วทิ้งให้เป็นบัตรเสียไร้ค่าแบบนั้นแบบไม่รับผิดชอบอะไร สูญเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ย่ำยีหัวใจคนกระหายใช้สิทธิ์มากแค่ไหน กี่ปีมีหน อุตส่าห์ไปดูงานถึงต่างประเทศสิ่งที่ได้กลับมาบูรณาการประเทศ ถ้าไม่ใช่ในแง่วิชาการ ในด้านการบริหารที่ดี อย่างน้อยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังดีขึ้นมานิดนึงค่ะ นี่พูดแค่เรื่องเดียวนะ ถ้ารวมเรื่องอื่นๆ ด้วยจะเอาเชือกให้ ประธาน กกต. ควรลาออกนะคะ จัดเลือกตั้งล่วงหน้า ส่งบัตรมาไม่ทัน แล้วทิ้งให้เป็นบัตรเสียไร้ค่าแบบนั้นแบบไม่รับผิดชอบอะไร… โพสต์โดย ทนายนิด้า เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงแนะไทยรักษาชาติ รับผิดชอบปมเสนอชื่อ “ทูลกระหม่อมฯ”

สืบเนื่องจากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์…ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดใดในทางการเมืองได้ (อ่านเพิ่มเติม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ “ทูลกระหม่อมฯ” ต้องอยู่เหนือการเมือง) ตามที่ได้มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่า หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala โดยระบุว่า… คณะกรรมการ บริหารพรรค และหัวหน้าพรรคที่กระทำการมิบังควร จะรับผิดชอบอย่างไร ผมไม่อยากจะซ้ำเติม พรรคไทยรักษาชาติ เพียงแต่อยากบอกแค่คำว่า จบ คือ จบ แต่อยากจะแนะนำว่า ขอให้คณะกรรมการ บริหารพรรคไทยรักษาชาติ และหัวหน้าพรรค จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำที่มิบังควร ที่ได้ยื่นเสนอ พระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯในบัญชีนายกรัฐมนตรี ของพรรค […]

จะให้โทษใคร? แม่ร้องหมาจรจัดกัดลูก 5 ขวบ ไร้คนรับผิดชอบ (คลิป)

จากกรณี น.ส. รัตนา เก่งสาริกรรณ์ ได้โพสต์ ภาพลูกสาววัย 5 ปี ที่ถูกสุนัขที่ชื่อ เจ้าเสือ กัด พร้อมข้อความ “ในใจแม่แทบขาดลูกเอ๋ยเด็กน้อยอายุเพียงแค่ 5 ขวบจะทนความเจ็บปวดได้มากแค่ไหนกัน ในการล้างแผลแต่ละครั้ง แม่เห็นแล้วมันอดร้องไห้ไม่ได้เลยยิ่งได้ยินเสียงลูกกรีดร้อง ยิ่งทรมานใจแม่ที่สุด แม่รู้ว่าหนูเจ็บมากแค่ไหนอดทนนะคะคนเก่งของแม่”  ผู้สื่อข่าว ได้เดินทาง ไปพบ น.ส. รัตนา ที่ห้องเช่า เลขที่8/9 ในชุมชนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งอยู่กับ เด็กหญิง วรรณิสา อินเมฆ หรือน้องแก้ม อายุ 5 ขวบ และเด็กชาย กองทัพ อินเมฆ อายุ 10 ขวบ ซึ่งน้องแก้ม มีบาดแผลที่ใบหน้า ปิดผ้าก๊อตไว้แต่ยังมีเลือดไหลซึมออกมา น.ส.รัตนา เปิดเผยว่า ที่ต้องโพสไปในเฟซบุ๊ก เพื่อต้องการ ทวงถามสังคมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบได้บ้าง เพราะลูกที่ต้องเจ็บปวด […]

เจ้าบ่าวชิ่งวิวาห์ โต้กลับ “ใครท้อง?” รอฟังความจริง ยันเลิกแล้วแต่จะรับผิดชอบ

จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เผยแพร่บรรยากาศงานมงคลสมรสของตัวเอง โดยเจ้าสาวได้ขึ้นบนเวที กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานทั้งน้ำตาเพียงลำพัง เนื่องจากเจ้าบ่าวไม่มาร่วมงาน (อ่าน : แฉ! เจ้าบ่าวชิ่งวิวาห์ จับได้มีกิ๊ก อ้างสินสอดไม่พอ ญาติฝ่ายชายเรียก 1 ล้าน ยอมแต่งแทน) ล่าสุด วันที่ 23 ก.ค. 61 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ฝ่ายเจ้าบ่าว โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวบางส่วน โดยระบุว่า “#ชี้แจง รู้จักกันทางFacebook ก็คุยกันมาพักหนึ่ง ก็เลยตกลงคบกันสักพักหนึ่ง ประมาณ 2 เดือน เขามาบอกทางบ้านผม เขาบอกว่าท้อง ทางบ้านก็บอกว่า จะรับผิดชอบด้วยการไหว้ผีไปก่อน แต่ทางฝ่างมะนาว ตัวมะนาวเองไม่ยอม จะให้แต่งอย่างเดียว เขาเป็นตัวตั้งตัวตีมาเองเลย ว่าจะให้แต่ง แล้วเรื่องสินสอด ทางมะนาวจัดการเองหมดเลย เขาเป็นคนมาพูดว่า #เขาจะเป็นคนออกค่าสินสอดเองทั้งหมด ขอให้ไปแต่ตัว ก็ตรงนั้นผมคุยกับทางมะนาวแล้วว่า #เราเลิกกับมะนาวไปแล้วเราแค่มารับผิดชอบ ว่าแค่มะนาวมาบอกกับเราว่ามะนาวท้อง แล้วรับผิดชอบตรงนั้นไป #ภาคิน” ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ฝ่ายเจ้าบ่าว โพสต์รูปภาพข้อความแสดงความคิดเห็นจากอินสตาแกรมของตัวเอง ผ่านเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย […]

หนุ่มช็อกเหล็ก 200 โลทับรถหวิดดับ – ก่อสร้างจ่าย 5 หมื่น อ้างให้แสนแพงไป (คลิป)

จากกรณีที่เมื่อวานที่ผ่านมา (15 มิ.ย. 61)​ เพจเฟซบุ๊ก “แหม่มโพธิ์ดำ” ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ที่ปรากฏภาพรถเก๋งมิตซูบิชิ สีบรอนด์ อยู่ในสภาพที่ได้รับความเสียหายทั้งคัน พร้อมระบุข้อความว่า “ถูก ท่อนเหล็กจากรถบรรทุกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สร้างสกายวอล์ก อยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงบางนา ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางนา หล่นลงมาใส่รถ ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งรถก็พังเสียหายทั้งคัน” จนทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีนี้กันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด วันนี้ (16 มิ.ย. 61) ทีมข่าวอมรินทร์ทีวี เดินทางมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นายธนนภัทร ราชพลแสน หรือ อูน ผู้เสียหาย อายุ 38 ปี เผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.40 น. ของวันที่ 4 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา ตนกำลังขับรถเพื่อเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้าน ขณะที่ขับรถมาถึงบริเวณสี่แยกบางนา ตนขับอยู่ในเลนกลางแล้วเห็นรถหกล้อคันหนึ่ง จอดอยู่บริเวณด้านหน้าในเลนขวาสุด จึงคิดว่าเป็นรถธรรมดา เนื่องจาก ไม่คิดว่าเป็นรถที่กำลังปฏิบัติงานก่อสร้างอยู่ในบริเวณนั้น เนื่องจาก ไม่มีการตั้งกรวย หรือแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นจุดอันตรายที่กำลังอยู่ในการก่อสร้าง เมื่อตนขับรถเข้าไป จึงเห็นว่าเป็นรถเครน มีท่อนเหล็กอยู่ด้านหลังจึงชะลอความเร็วลง […]

ผ่านมา 1 ปี ไม่มีการช่วยเหลือ! ย่าหมดตัว ดูแลหลานพิการเพราะถูกรถเมล์ทับ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 59 เกิดกรณีที่นักศึกษา 2 คน ชื่อว่าน้องจุ๊บแจง และน้องบูม อายุ 18 ปี ที่กำลังขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนและถูกรถเมล์ของขสมก.เฉี่ยวชน เป็นเหตุให้น้องจุ๊บแจงต้องกลายเป็นคนพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และน้องบูมเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง หลังเกิดเหตุได้มีการแจ้งความไว้ที่สน.พญาไท แต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้า รายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ และความคืบหน้าของการช่วยเหลือ ที่บ้านของน้องจุ๊บแจง จ.ราชบุรี อีกครั้ง หลังเมื่อเดือนกรกฎาคม 60 ทางครอบครัวของน้องจุ๊บแจงได้เข้ามาร้องทุกข์ที่รายการ โดยล่าสุด คุณย่าซึ่งเป็นผู้ดูแลน้องจุ๊บแจง เล่าว่า น้องจุ๊บแจงมีอาการและสภาพจิตใจดีขึ้น เริ่มพูดได้ แต่ไม่สามารถนั่งด้วยตนเองได้ ต้องมีคนพยุง แต่ด้านสถานะการเงินค่อนข้างเดือดร้อนหนัก เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในแต่ละเดือนค่อนข้างมาก และต้องจ้างคนมาช่วยดูแล รวมแล้วตกเดือนละประมาณ 2 หมื่นบาท นอกจากนี้ทั้งบ้านทั้งรถที่มีก็กำลังจะโดนยึด ทางรถเมล์ซึ่งเป็นคู่กรณีก็ไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา ในส่วนของความคืบหน้าคดีความจะมีการสืบพยานอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ ชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

ประธาน ‘โกเบ สตีล’ ลาออกเซ่นข่าวปลอมข้อมูลสินค้า บอร์ดบริหารตัดเงินเดือนตัวเอง 80%

ฮิโรยะ คาวาซากิ ประธานและซีอีโอของบริษัทโกเบ สตีล ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับที่ 3 ของญี่ปุ่น เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อข่าวอื้อฉาวเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่ลูกค้ากว่า 600 ราย รายงานข่าวระบุว่า คาวาซากิจะลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดภายในวันที่ 1 เม.ย. 61 นี้ หลังผลการสอบสวนนาน 4 เดือนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกพบว่า ทางบริษัทโกเบ สตีล ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทซึ่งมีทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน และชิ้นส่วนรถไฟ นอกเหนือจากการลาออกของนายคาวาซากิแล้ว ทางบริษัทยังยืนยันว่า รองประธานบริหารอย่างอากิระ คาเนโกะได้ประกาศลาออกด้วยเช่นกัน ขณะที่บอร์ดบริหารทั้งหมดประกาศตัดเงินเดือนตัวเองสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์เป็นการชั่วคราว สื่อท้องถิ่นระบุว่า ทางบริษัทอาจถูกลงโทษด้วยการปรับเงินจำนวนมหาศาลจากรัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงหน่วยงานด้านความปลอดภัยของหลายประเทศ

อาม่าวัย 75 ปีถูกรถตู้เฉี่ยวขณะข้ามถนนสาหัส วอนคู่กรณีรับผิดชอบหลังหนีหาย (คลิป)

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 เวลาประมาณ 04.50 น. เกิดเหตุ รถตู้เฉี่ยวชนหญิงชรารายหนึ่ง ขณะข้ามถนนเพื่อไปซื้อของมาเพื่อประกอบพิธีในวันตรุษจีน บริเวณปากซอยเอกชัย 99/2 เขตบางบอน กรุงเทพฯ ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนางจิตรา เจริญสมานพันธุ์ อายุ 75 ปี มีอาการกระดูซี่โครงด้านหลังยุบ ปวดบาดแผลบริเวณสะโพก ไม่สามารถนั่งได้ โดยนางจิตราเล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังข้ามถนนเพื่อไปซื้อของไหว้เจ้า เมื่อถึงเกาะกลางถนนเกิดเสียหลังเซมาด้านหลัง ก่อนที่จะมีรถตู้ที่วิ่งอยู่เฉี่ยวชนจนล้มบาดเจ็บ และรถตู้คันดังกล่าวไม่มีการจอดรถมาช่วยเหลือแต่อย่างใด นางสาวจารุวรรณ เจริญสมานพันธุ์ ผู้เป็นลูกสาวกล่าวว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากกลัวว่าวงเงินประกันจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษา จึงอยากให้คนขับรถตู้คันดังกล่าวช่วยรับผิดชอบด้วย

ระทึกปั้นจั่นล้มเกือบทับบ้าน โยนผิดวุ่น ชาวบ้านฉะอุปกรณ์เก่า-คนงานแฉสร้างรุกล้ำ (คลิป)

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “สุวัฒน์ พานทอง” ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ก่อสร้างสร้างเขื่อน และตอกเสาเข็ม ใกล้กับบริเวณบ้านของตน โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า “ตนเกือบจะไม่มีบ้านอยู่แล้ว เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตอกปั้นจั่นขนาดใหญ่ เพื่อดำเนินการสร้างเขื่อน จนกระทั่งวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ปั้นจั่นได้ล้มลงในเขตพื้นที่บ้านของตน โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่หากเกิดทับบ้านเสียหายใครจะชดใช้” ทั้งนี้ตนได้ร้องเรียนไปทางเขตยานนาวา และผู้รับเหมาก่อสร้างหลายครั้งแล้ว แต่อีกฝ่ายให้เหตุผลว่าเบิกงบประมาณมาแล้วก็ต้องทำ  วันนี้ (26 ม.ค.) นายพงษ์เทพ พานทอง ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุ เปิดเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมา (25 ม.ค.) ตนเห็นว่าเครื่องปั้นจั่น และเสาเข็มเครื่องสั่นค่อนข้างแรง แล้วพบว่าฐานรองปั้นจั่นไม่ได้มีการยึดติดที่หนาแน่น ตนจึงเข้าไปเตือนคนงานก่อสร้างถึง 2 ครั้งว่าให้หยุดการก่อสร้างไว้ก่อน แต่อีกฝ่ายอ้างว่า ทางเขตสำนักงานเขตยานนาวา ให้ดำเนินการต่อ                                […]

หนอนไต่อาหารหมาที่แท้ฝาชำรุด ห้างสั่งโละทิ้ง คนเจออึ้งพบ3ครั้ง แพร่คลิปหวังแก้ไข (คลิป)

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “อริส อริส พี่นัท พี่นัท” ได้โพสต์ข้อความว่า “มาซื้ออาหารให้น้องหมาที่บ้านเมื้อกี้ที่ห้าง… เจอหนอนแบบนี้….อ้วกๆๆๆๆ สกปรกมาก #ห้าง…..คะ ทำไงดี #เจอแบบนี้หลายครั้งก็ไม่ปรับปรุงซักที” มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมกับแชร์ข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ล่าสุด วันนี้ (17 ม.ค.61) ทีมข่าวอมรินทร์ ทีวี ไปสอบถาม นายตรีชฎา พิชญะนันต์สกุล อายุ 31 ปี หรือ “อลิส” ผู้โพสต์คลิปลงโซเชียล เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลาประมาณ 21.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แถวปิ่นเกล้า ขณะที่ตนกำลังเลือกซื้ออาหารสุนัข บริเวณชั้นวางอาหารสุนัข มีหนอนจำนวนมาก ตัวสีน้ำตาลอ่อน บางตัวฟักออกมาแล้ว เป็นสีเหลืองอ่อนๆ คลานอยู่ในถาด ตนจึงตัดสินใจถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้ นายตรีชฎา ยอมรับว่า ตอนจ่ายเงินได้บอกกับพนักงานว่า “ขอพบผู้จัดการหน่อย” พนักงานก็ถามกลับว่า “เรื่องอะไร” ท่าทีการพูดคล้ายกับจะไม่ให้พบ ตนก็เข้าใจว่า […]

โรงสีทำฝุ่นคลุ้ง! นานกว่า 20 ปี ชาวบ้านเจ็บป่วยถ้วนหน้า

ความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ 10 ต.ไร่ขิง ต.สามพราน จ.นครปฐม ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ปล่อยฝุ่นคลุ้งทั้งวันทั้งคืน มาอย่างยาวนานมากว่า 20 ปี ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนฝุ่นเกาะตามพื้น และข้าวของเครื่องใช้ ตากผ้าไม่ได้ กวาดพื้นบ้านกี่ครั้งฝุ่นก็ไม่หมด เดือดร้อนนับร้อยคน หลายคนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ผื่นคันตามลำตัว โรงสีแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 20 กว่าไร่ นับได้ว่าเป็นโรงสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด  ตอนก่อสร้างแจ้งกับทางหมู่บ้านว่าจะทำเป็นโกดังเก็บข้าวสาร แต่เมื่อเปิดใช้งานกลับเป็นโรงสีข้าว เมื่อเข้าไปแจ้งกับทางโรงสีก็อ้างว่าเป็นฝุ่นจากถนนบ้าง หรือหมอกบ้าง ไม่ออกมารับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้ชาวบ้านไม่ได้หวังให้โรงสีแห่งนี้ปิดกิจการ แต่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลโรงสี ปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ร้องไปหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่เทศบาล สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 ก็ยังไม่คืบหน้า ก่อนหน้านี้เวลาจะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบโรงสีแห่งนี้ก็จะฉีดน้ำ ล้างละอองที่จับอยู่ตามใบไม้ หรือกำแพงรอบๆ โรงงาน และหยุดการทำงานชั่วคราว ด้านเทศบาล บอกว่าได้รับเรื่องและลงไปตรวจสอบแล้ว พบว่าค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในค่ามาตรฐาน จึงต้องหาวิธีการดำเนินการอื่นๆ ตอนนี้กำลังเร่งมืออยู่

พ่อแม่คาใจ! ผลพิสูจน์ศพลูกไม่ตรงใบมรณบัตร เชื่อรพ.รักษาผิดพลาด (คลิป)

ที่จ.ปทุมธานี เกิดเหตุน้องไข่มุก เด็กวัย 3 ปี 10 เดือน มีอาการตัวร้อน ไม่สบาย ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่ต่อมาเด็กได้เสียชีวิต เมื่อผู้ปกครองไปรับศพเด็ก ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าให้เผาศพในทันที และห้ามเปิดดูศพ เนื่องจากเด็กป่วยเป็นโรคร้ายแรง ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกสงสัยจึงตัดสินใจขุดหลุมศพของน้องไข่มุก เพื่อนำศพส่งให้ทางโรงพยาบาลตำรวจผ่าพิสูจน์ เนื่องจากเชื่อว่าสาเหตุการตายมาจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นายสำลี บิดา และนางรุ่งนภา มารดาของน้องไข่มุก เล่าว่า ได้พาน้องไข่มุกไปโรงพยาบาลเนื่องจากไข้ขึ้นสูง ทางพยาบาลก็ให้ยาและน้ำเกลือแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้มีการฉีดยาให้น้องไข่มุก ต่อมาลูกมีผื่นขึ้นเป็นจ้ำๆ ตามลำตัว มีอาการตัวสั่น เกร็ง แน่นหน้าอก โรงพยาบาลดังกล่าวจึงส่งตัวลูกไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง หลังจากดูอาการได้ 2 วันก็เสียชีวิต โดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเด็กเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง ให้รีบเผาศพ ซึ่งต่างจากผลชันสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจ ที่ระบุว่า เสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว นอกจากนี้ขณะที่กำลังเตรียมจัดงานศพ น้องไข่มุกมาเข้าฝันนายสำลี ผู้เป็นบิดาถึง 4 ครั้ง ระบุว่า ตนยังไม่ตาย อย่าเผาศพ จึงตัดสินใจนำศพลูกไปผ่าชันสูตรอีกครั้ง นางรุ่งนภา มารดา กล่าวว่า ปกติน้องไข่มุกเป็นเด็กแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล นี่นับเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้พยายามติดต่อทางโรงพยาบาลเพื่อสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง […]

ลูกไม่ใช่เมียน้อย! แม่เด็กสาว โต้คลิปเมียล่ารถผัว จี้ทั้งคู่ขอขมา ขู่เอาผิด ติดคุก (คลิป)

กรณีของสาวโพสต์คลิปตามล่าหารถ แต่สิ่งที่เจอคือแจ็คพอตแตก มาพบว่าแฟนตัวเองเป็นฝ่ายนำรถของตนมาขับ แถมยังอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง แม้ว่าตัวเธอจะพยายามขอรถคืน แต่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมคืนให้ จนถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายนั้น ล่าสุด วันนี้ (20 พ.ย. 60) นางสร้อย (นามสมมติ) แม่ของ น.ส.เฟย์ หญิงสาวที่ถูกทำร้ายในคลิป เดินทางไปที่ สน.บางนา เพื่อเข้าแจ้งความเอาผิดกับ นายวุฒิเดช เรียนเวทย์ หรือ เต๋า และ น.ส.อั๋น สามีภรรยาที่ปรากฏในคลิป โดยนางสร้อย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ ทีวี ว่า ก่อนหน้านี้ลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่า นายวุฒิเดช  เข้ามาอยากจะขอคบหาด้วย แต่ตนเตือนลูกไปว่า “อย่าเพิ่งตกลงปลงใจด้วย” เพราะเห็นว่าเพิ่งรู้จักกันโดยผ่านเฟซบุ๊กเพียงประมาณ 1 สัปดาห์ และไม่มั่นใจว่าผู้ชายรุ่นราวคราว นายวุฒิเดช จะมีภรรยาแล้วหรือยัง นางสร้อย ยอมรับว่า ลูกสาวเคยไปเที่ยวกับ นายวุฒิเดช บ้างบางครั้ง ในวันเกิดเหตุเป็นครั้งที่ 3 โดยลูกสาวตนตั้งใจจะไปค้างบ้านเพื่อน นายวุฒิเดช มารับที่บ้าน โดยอาสาว่า จะพาไปส่ง แต่ขณะที่ลูกสาว […]

นาทีระทึก! ‘เครื่องเล่นหนวดปลาหมึก’ ขัดข้องกลางงานวัด บาดเจ็บอื้อ! (คลิป)

เมื่อคืนวันที่ 19 พ.ย. 60 ภายในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เกิดเหตุเครื่องเล่นหนวดปลาหมึกเกิดขัดข้อง พังเสียหาย ส่งผลให้ด้านหนึ่งของเครื่องเล่นกระแทกกับพื้น สร้างความตกใจให้ผู้ที่กำลังเล่นเครื่องเล่นเป็นอย่างมาก ผู้สื่อข่าวสอบถามกับผู้ที่เล่นเครื่องเล่นรายหนึ่ง เล่าว่า ได้ซื้อบัตรเครื่องเล่นนี้ในราคา 50 บา เมื่อเล่นไปได้ประมาณ 1 นาที เครื่องเล่นเริ่มมีปัญหา ได้ยินเสียงดังและเห็นประกายไฟ รู้สึกตกใจและกลัวมาก บางคนมีการกระโดดออกจากเครื่องเล่นขณะที่กำลังหมุนอยู่ ตนจึงกระโดดตามบ้าง โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนัก นายอนุชิต ใจเที่ยงธรรม ผู้ดูแลเครื่องเล่น ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่เครื่องเล่นกำลังจะหยุดหมุนพอดี แต่น็อตที่ยึดแกนกลางของเครื่องเล่นเกิดคลายตัว จนทำให้หนวดปลาหมึกไฮโดรลิกแขนหนึ่งเกิดหักและกระแทกกับพื้น แต่เครื่องเล่นมีระบบความปลอดภัยที่ดีแล้ว หากมีการพังผู้เล่นจะไม่ได้รับอันตราย ตอนนั้นพยายามประกาศผู้เล่นให้นั่งเฉยๆ แต่ก็ยังมีคนกระโดดออกมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งยินดีที่จะรับผิดชอบทั้งหมดทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญ โดยเครื่องเล่นดังกล่าวมีอายุประมาณ 2 ปี มีการตรวจสภาพอยู่เสมอ นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

ผู้เสียหายเข้าร้องกองปราบเพิ่ม เอาผิด ‘หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง’ ชื่อดัง หลังใช้แล้วรถพัง!!

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำผู้เสียหายจำนวน 6 คน ที่ใช้สารเคลือบเครื่องยนต์แม็กซ์ นาโน เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายเกริกพล จงเอื้อมกลาง หรือ เมฆ มังกรบิน เพิ่มเติมในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร โดยการโฆษณาสรรพคุณสินค้าหลอกลวงผ่านเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ “Max Nano Thailand” และเพจ “เมฆ มังกรบิน” นายอัจฉริยะ บอกว่า ผู้เสียหายได้นำหลักฐานผลการตรวจสอบสารเคลือบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ที่ยืนยันว่าสารดังกล่าวไม่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ ประกอบกับการตรวจสอบจากนาโนเทค และการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คของเมฆ มังกรบิน ที่แอบอ้างสรรพคุณเกินจริง มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันว่า หลักฐานที่มีจะสามารถเอาผิดกับเมฆ มังกรบินได้ อย่างแน่นอน ด้านนายจตุพร จันทจิตร์ ตัวแทนผู้เสียหาย เล่าว่า หลังเติมสารเคลือบและใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไปได้เพียง 30 กิโลเมตร ก็เกิดอาการคันเร่งค้าง และกระตุกเวลาขับขี่ จึงสอบถามไปยังศูนย์บริการ ได้รับคำแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเครื่องออก อาการก็ดีขึ้นบ้าง แต่ไม่หายขาด จึงนำเข้าศูนย์บริการพบว่าครัชไหม้และมีคราบน้ำมันสีดำติดอยู่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกว่า 20,000 บาท […]

สุดทน!? ชาวชลบุรี ประกาศล่ารายชื่อ เรียกร้องผู้ว่าฯ รับผิดชอบ หลังจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ล้มเหลว

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการเผยภาพการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลวในการจัดงานที่ให้ประชาชนรอคิวหลายชั่วโมงเช้าจรดเย็น แต่สุดท้ายมีแต่ข้าราชการได้วางดอกไม้จันทน์ รวมทั้งยังวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาเปิดงานสาย และไม่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกประชาชน ล่าสุด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้มีรายงานว่าบนเว็บไซต์ change.org ได้มีการรณรงค์แคมเปญหัวข้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ควรออกมารับผิดชอบเรื่องงาน ถวายดอกไม้จันทน์ ที่ อ.เมืองชลบุรี โดยระบุเหตุผลว่า ผู้ว่าฯ ให้ข้าราชการและแขก VIP วางถวายดอกไม้จันทน์ก่อนประชาชน และการจัดระเบียบแถวที่ล้มเหลว ทั้งที่เคยบอกว่ามีการประชุมกันมาหลายเดือน ที่มา – change.org

keyboard_arrow_up