ศธ. ประกาศระเบียบ ‘การแต่งเครื่องแบบ’ ของ นร. ในสถานศึกษาบนพื้นที่ธรณีสงฆ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th) ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดระบุว่า… โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได้ตามความสมัครใจ ยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา การแต่งเครื่องแบบนักเรียน ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา” […]

รู้กันไว้ก่อน! แจง ‘ระเบียบ-ข้อห้าม’ ในการแต่งกายเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แจ้งกำหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-30 พ.ย. ซึ่งทาง กระทรวงวัฒนธรรม แนะนำข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายเข้าชมเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สุภาพบุรุษ – สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป – กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป – รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ สุภาพสตรี – สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่เอวลอย – สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า ใส่กางเกงขายาวได้แต่ต้องทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป – รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา – สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด กลุ่มชาติพันธุ์ – สามารถสวมชุดพื้นถิ่นได้ นอกจากนั้น ยังมีข้อห้าม และข้อปฏิบัติที่ควรรู้อีกด้วยคือ 1. ไม่แตะต้อง หรือสัมผัสพระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดง 2. ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ดอกไม้ […]

เมื่อรถไฟใต้ดินห้ามสุนัขขึ้น หากพวกมันอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ แต่ชาวนิวยอร์กก็หาทางออกจนได้

เช่นเดียวกับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในทุกประเทศทั่วโลก ที่มักมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงร่วมอยู่ด้วย เช่นเดียวกับรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์ก หรือ MTA (Metropolitan Transportation Authority) ที่มีระเบียบห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้บริการ หากพวกมันไม่อยู่ในกระเป๋า ซึ่งตอนแรกเจ้าของสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็ต้องกุมขมับเหมือนกัน ว่าจะเดินทางไปที่ไกลๆ กับสุนัขของตนอย่างไร แต่สุดท้ายพวกเขาก็หาทางออกในเรื่องนี้จนได้ แถมยังไม่ได้ทำผิดระเบียบใดๆ อีกต่างหาก ที่มา – twistedsifter.com/

ดราม่ารถไฟใต้ดิน!? เมื่อชาวเน็ตรับไม่ได้กับกฎ ‘ไม่ควรเดิน’ ขึ้นลงบันไดเลื่อน MRT

กลายเป็นประเด็นถกเถียงขนาดย่อมๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ชมรมคนรักรถไฟฟ้า เมื่อมีสมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบของการใช้บริการรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารวิ่งหรือเดินขึ้นลงบนไดเลื่อน ซึ่งมีชาวเน็ตบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เพราะต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง แต่ขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนมากที่ให้เหตุผลว่าทำไมจึงควรยืนบนบันไดเลื่อนมากกว่าการวิ่งหรือเดินลง จึงทำกลายเป็นประเด็นถกเถียงในหลายแง่มุมด้วยกัน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บันไดเลื่อนของรถไฟใต้ดินนั้นมีความเร็วประมาณ 0.70 เมตร/วินาทีซึ่ง เป็นมาตรฐานของระบบสถานีขนส่งมวลชนที่ในเพื่อต้องการระบายผู้โดยสาร ซึ่งจะเร็วกว่าความเร็วของบันไดเลื่อนตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป และหากมีการเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทำป้ายประชาสัมพันธุ์ ‘กรุณายืนจับราวบันไดเลื่อน’ และ ‘กรุณางดเดินขณะอยู่บนบันไดเลื่อน’ มาตั้งแต่ต้นปี 2558 แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนัก และยังมีอุบัติเหตุจากการตกบันไดเลื่อนเพราะการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวการเฉลี่ยปีละ 50 ครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีการน้ำมากล่าวอ้างถึงรูปแบบการใช้บริการที่สามารถให้คนเดินขึ้นได้นั้น พบว่าได้มีการรณรงค์ให้ให้ ‘ยืนจับราวบันไดเลื่อนและไม่เดินหรือวิ่ง’ มาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว และหันมาให้บริการลิฟท์ขนส่งสำหรับผู้พิการแทน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึง ที่มา – wikipedia.org / Facebook.com : ชมรมคนรักรถไฟฟ้า

keyboard_arrow_up