ประมวลภาพ : รับถวายเครื่องราชเบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ

ที่ แฟนเพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ภาพ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ประจำวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว เจ้าพนักงาน เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ มามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.   (อ่านข่าว คลิก)     (อ่านข่าว คลิก)     (อ่านข่าว คลิก)   ขอบคุณภาพจาก แฟนเพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

เวลา ๑๖.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จออกเกยหน้าพระทวารเทเวศวรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ ฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปเทียบเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จ ฯ ขึ้นขานพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง ดังนี้ พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน พระปฐมเจดิย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุ […]

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ รับถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว เจ้าพนักงาน เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ มามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย จากพระแท่นมณฑลมอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงรับแล้วพระราชทาน นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญไปยืนข้างพระที่นั่งเบื้องขวาต้นแถวใน (ขณะที่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึกและดุริยางค์ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด ที่สนามหญ้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ […]

4 พฤษภาคม ถือเป็น “วันฉัตรมงคล” สืบไปตลอดรัชกาล

ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีนี้ ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาพระฤกษ์ ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย และถวายฉลองพระองค์คลุม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโทสมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้าย สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณาวรรต ดังนี้ พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้วทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทิศบูรพา (ตะวันออก) เป็นปฐม (ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่๑ ด้วยพระหัตถ์ซ้าย) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) บรรจุน้ำเทพมนตร์ ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทรงลูบที่พระนลาฏ และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ขวา ทรงลูบพระเศียร แล้วทรงรับใบมะตูมทรงทัด […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน

วันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ – ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล ขณะเดียวกันโหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง ๕ และศาลพระอินทร์ที่มณฑปพระกระยาสนาน ต่อมา เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เวลา ๑๖.๐๐ น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ ฯ ไปยังพระอุโบสถ เสด็จ ฯเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนมหามงคล ๑ คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา จากนั้นจึงทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จ ฯ เข้าไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย  ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า จากนั้นจึงทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันออก และ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ […]

ทรงคุณค่า ควรเก็บสะสม ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’

ไปรษณีย์ไทย ชวนพสกนิกรไทยร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย ผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เปิดจำหน่ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่มีความสวยงามสมพระเกียรติ และทรงคุณค่า ที่พสกนิกรไทยควรเก็บสะสมยิ่ง โดย 3 เรื่องสำคัญที่พสกนิกรไทยต้องรู้เกี่ยวกับแสตมป์ประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัยชุดนี้ ประกอบด้วย • บันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย การออกแบบตราไปรษณียากรครั้งประวัติศาสตร์นี้ ไปรษณีย์ไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เชิญพระฉายาลักษณ์ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบกเต็มยศมาเป็นแบบตราไปรษณียากร ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นหลัง ซึ่งเป็นการออกแบบตามแนวทางเดียวกับเมื่อครั้งการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2493 • สวยงามสมพระเกียรติด้วยเทคนิคขั้นสูงครั้งแรกของโลก ความพิเศษของตราไปรษณียากรประวัติศาสตร์ชุดนี้ คือ การใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์ 5 สี คือ ฟ้า เหลือง แดง ดำ และขาว ลงบนฟอยล์กระจกเป็นครั้งแรกของไทยและของโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้ภาพตราไปรษณียากรมีความสดใส เพิ่มความสวยงามแวววาวให้แก่ภาพบนดวงแสตมป์ พร้อมทั้งการพิมพ์สีทองปั๊มดุนนูนที่อักษรพระปรมาภิไธย […]

ประมวลภาพ : ริ้วขบวนที่ ๑ ‘พระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏฯ’ สมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 พ.ค.62 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ขึ้นพระราชยานกง นำไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี (อ่านข่าว คลิก)       ขอบคุณภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

ด้วยใจภักดี “ลุงคำพา” เร่งโยกวีลแชร์ทั้งวัน หวังทันร่วมพระราชพิธีฯ

ด้วยใจภักดี “ลุงคำพา” เร่งโยกวีลแชร์ทั้งวันหวังให้ทันร่วมพิธีราชาภิเษก ขณะที่เจ้าหน้าที่จัดกำลังดูแลสภาพร่างกายตลอดเส้นทาง หลัง ลุงคำพา แก้วจันทร์ อายุ 53 ปี หนุ่มใหญ่ชาวพิษณุโลก ผู้พิการจากโรคโปลิโอ โยกรถเข็นวีลแชร์คู่ใจพร้อมอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ติดด้านหน้ารถงิลแชร์ ออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเฝ้ารอรับเสด็จในพิธีราชาภิเษก ในช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ โดยวันนี้ (3 พ.ค.62) ลุงคำพาเดินทางถึง จ.อ่างทองแล้ว ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไชโย จ.อ่างทอง จัดกำลังแพทย์และพยาบาลดูแลสภาพร่างกายตลอดเส้นทาง เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ต้องตรวจความดันและสภาพร่างกายเป็นระยะ แต่ไม่ทำให้ลุงคำพาย่อท้อยังคงเดินหน้าโยกวิลแชร์ต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเวลา ลุงคำพาเปิดเผยว่า ออกเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกตั้งใจจะเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี แม้อากาศร้อนก็ไม่ย่อท้อเพราะมีความตั้งใจที่จะร่วมในพิธีสำคัญนี้ โดยจะไม่หยุดเดินทางจนกว่าจะถึงพระบรมหาราชวังคาดว่าน่าจะถึงก่อนวันที่ 6 พ.ค.นี้ สำหรับลุงคำพาเคยโยกรถเข็นคู่ใจมาร่วมพิธีสำคัญในกรุงเทพหลายครั้ง โดยนี้เหลือระยะทางอีก 102 กม.ก็จะถึงจุดหมาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 429 กม.

พระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 พ.ค.62 ได้มีพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ขึ้นพระราชยานกง นำไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ก่อนขึ้นไปยังพระอุโบสถ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากธรรมาสน์ศิลา เข้าสู่ริ้วขบวน ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นริ้วขบวนที่ 1 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย ชาวพนักงานตีกลองเงิน กลองทอง แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เครื่องสูงหน้าและหลัง พระแสงหว่างเครื่อง […]

“เรือคลองภาษีเจริญ” ให้บริการประชาชนฟรี ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้บริการเรือฟรี ประกอบด้วย 1. เรือในคลองภาษีเจริญ (ท่าเรือเพชรเกษม69 – ท่าเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญ) 07.00-18.00น. (เรือออกทุก 1 ชั่วโมง) 2. เรือในคลองผดุงกรุงเกษม (ท่าเรือตลาดเทวราช-ท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง) 08.00น.-19.00น. (เรือออกทุก 15 นาที) 3. เรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย (วัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือเดอะพาซิโอ) 06.00-19.00น. (เรือออกทุก 15-20 นาที) ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี อำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

ชมคลิป ‘๓ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ’ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้จัดทำ Graphics Animation การเดิน “ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ ขบวนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบถึงริ้วขบวนพระราชพิธีที่สำคัญ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๑ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และดวงตราพระราชสมภพ ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๒ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๓ ขบวนพยุหยาตราสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม […]

เปิดจุดคัดกรอง จำนวน 22 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเปิดจุดคัดกรอง เพื่อให้ประชาชน ที่ประสงค์เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข้าในพื้นที่งานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๔.๐๐ น. จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. วงเวียน รด. ๓. ท่าช้าง ๔. สะพานช้างโรงสี ๕. ถนนพระจันทร์ ๖. แยกวังแดง ๗. สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ๘. บ้านหม้อ(ปากคลอง) ๙. จักรเพชร ——————————————————————————————————————- วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐ น. จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี […]

เตือน!! ผู้ผลิตเลียนแบบ ‘เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ’ มีความผิดตามกฎหมายทั้งจำ-ปรับ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตือน ผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน พบว่า ประชาชนได้ให้ความสนใจ และมีความต้องการเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ จำนวนมาก เป็นเหตุให้มีการนำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไปจำหน่ายเกินราคา และมีผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อวางแนวทางป้องกัน และปราบปรามการผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวต่อว่า ผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด […]

แนะนำเส้นทางสําหรับใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเกี่ยวกับ การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ จะอยู่บริเวณโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่ต่อเนื่อง สําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และขอแนะนําเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้ ๑. เส้นทางจากฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี ๑.๑) เส้นทาง ทางด่วน • ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้) • ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – […]

รวมความวิจิตรงดงาม สมพระเกียรติ ซ้อมใหญ่ ‘เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์’

ประชาชนแห่ชื่นชมการซ้อมเสมือนจริงเต็มรูปแบบของฝีพาย “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” จากอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี ไปเทียบท่าราชวรดิฐ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. กรมอู่ทหารเรือ ได้มีการซ้อมเสมือนจริงเต็มรูปแบบของฝีพาย “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” โดยพายเรือออกจากอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปเทียบท่าราชวรดิฐ ใช้กำลังพลกองทัพเรือ 64 คน ประกอบด้วย ฝีพาย 50 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงสามชาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน และคนถือฉัตร 7 คน ทั้งหมดเข้าประจำที่บนเรือพระที่นั่งฯ ไหว้แม่ย่านางเรือก่อนอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ออกจากอู่หมายเลข 1 ในเวลา 10.00 น. โดยใช้ท่าพายธรรมดา และไม่มีการเห่เรือ โดยฝีพายเรือทั้งหมดใส่ชุดจริงเข้าซ้อมใหญ่ในวันนี้ โดยมีประชาชนเข้ารับชมการซ้อมอย่างใกล้ชิดที่บริเวณท่าราชนาวีสโมสร อย่างไรก็ดี ในครั้งนี้เป็นการเชิญมาเทียบท่าเพื่อเป็นการถวายพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ […]

“ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินไป ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบรมราชบุพการี มีพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน ๆ เป็นอาทิ เพื่อทรงแสดงความเคารพและแสดงออกซึ่งพระกตัญญุตาคุณอีกครั้ง หลังจากได้ถวายราชสักการะก่อนเริ่มการพระราชพิธี ณ หอพระธาตุมณเฑียร ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้จัดพิธีนี้ขึ้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้ย้ายไปจัดในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๙ พระบรมอัฐิที่เชิญออกประดิษฐานเพื่อถวายราชสักการะ ได้แก่ พระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๘ พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระอัครมเหสี [พฺระ-อัก-คฺระ-มะ-เห-สี] และพระบรมราชินีบางรัชกาล พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [สม-เด็ด-พฺระ-มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด อะ-ดุน-ยะ-เดด-วิ-กรฺม พฺระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชะ-นก] ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up