ยุคแห่งความเท่าเทียม! กสร. แจง ‘ค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน’ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างใหม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจง “ค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ สั่งเจ้าหน้าเร่งทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง ก่อนมีผลใช้บังคับ 1 เมษายน นี้ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำระหว่าง 5 ถึง 22 บาทต่อวัน โดยทั่วประเทศมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 308 ถึง 330 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลต่อลูกจ้างทั้งระบบรวมไปถึงผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน 8 ชั่วโมงทำงาน ดังนั้นเมื่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่มีผลใช้บังคับ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตรากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนั้น ๆ ด้วย หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงาน เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด […]

ก.แรงงาน เชื่อ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3 หมื่นล้านบาท   นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะต้องดูอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบให้ความสำคัญทางฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและสภาพเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จะต้องไม่กระทบกับสภาพเศรษฐกิจ แต่จะต้องส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ปัจจัยที่คณะกรรมการค่าจ้างจะต้องพิจารณา คือ ราคาสินค้า ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ความสามารถของผู้ประกอบการ ต้นทุน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดและภาพรวมของประเทศ ตลอดจนค่าจ้างในพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้าง   ทั้งนี้ปัจจุบันมีแรงงานในระบบอยู่ 18 ล้านคน แต่ผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ที่สถานประกอบการส่งรายชื่อมาจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือน มีอยู่ 4 ล้านคน ที่จะได้รับการปรับค่าจ้างใหม่ตามจังหวัดที่ตนอื่นอยู่ วงเงินที่เพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างที่มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป ประมาณ 5.5 ล้านคน จะต้องได้รับการปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้น วงเงิน 18,000 ล้านบาทต่อปี รวมวงเงินปรับเพิ่มทั้งสิ้น 33,000 ล้านบาท โดยเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น […]

แรงงานเฮทั้งประเทศ! นายกฯ เห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เริ่ม 1 เม.ย. นี้

วันที่ 30 ม.ค.61 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) รับทราบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ประกาศออกมาโดยเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 8-20 บาทต่อวันทุกจังหวัดโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้มีค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 308-330 บาทต่อวัน โดยประกาศดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับสังคมเพราะผู้ใช้แรงงานไม่ได้ปรับค้างจ้างมาระยะหนึ่งแล้ว และเป็นการปรับตามความต้องการของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 8-20 บาทต่อวัน ในทุกจังหวัด แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ 308 บาทต่อวันจำนวน 3 จังหวัด 310 บาทต่อวัน จำนวน 22 จังหวัด 315 บาทต่อวัน จำนวน 21 จังหวัด 318 บาทต่อวัน จำนวน 7 จังหวัด […]

คำนวณดีแล้ว! ก.แรงงาน เผย บอร์ดใช้เกณฑ์พิจารณาจากปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบ

“โฆษกแรงงาน” เปิดเผย หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 อาทิ ผลิตภาพแรงงาน สัดส่วนต้นทุนด้านแรงงานของ GDP แต่ละจังหวัด คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2561 เป็นต้น ชี้ ต้นทุนด้านแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 7 – 10 ของค่าจ้าง “โฆษกแรงงาน” เปิดเผย หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 อาทิ ผลิตภาพแรงงาน สัดส่วนต้นทุนด้านแรงงานของ GDP แต่ละจังหวัด คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2561 เป็นต้น ชี้ ต้นทุนด้านแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 7 – 10 ของค่าจ้าง ย้ำ แรงงานกว่า 14 ล้านคน รวมทั้งแรงงานภาคเกษตรบางส่วนรับอานิสงส์ค่าจ้างขั้นต่ำด้วย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ใช้สูตรคำนวณที่นำมาพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง […]

แรงงานโคราชแห่สมัครงานคึกคัก ผู้ประกอบการแบกภาระไม่ไหวปลดลูกจ้างต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีการปรับค่าแรงขึ้นจากเดิมวันละ 300 บาท เป็น วันละ 308-322 บาท ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จะได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 320 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด วันนี้ (22 ม.ค. 61) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีแรงงานเดินทางมาสมัครงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้ถึง 320 บาท โดยนายเชิงรบชนะศึก มวยดี อายุ 35 ปี ชาว ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นตนเองได้ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ค่าแรงเฉลี่ยวันละ 330 บาท แต่ก็มาถูกนายแจ้งให้ออก เนื่องจากทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ดังนั้นจึงได้มาลงชื่อไว้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ช่วยหาตำแหน่งงานว่างให้ใหม่ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทราบข่าวว่ารัฐบาลจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น […]

ผู้ประกอบการบุรีรัมย์อ่วม! แบกภาระค่าจ้างสูง สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจยอดขายดิ่ง

ผู้ประกอบการค้าปลีก-ส่งที่บุรีรัมย์  โอดมีมติประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-22 บาททุกจังหวัดทั่วประเทศ บุรีรัมย์ขยับขึ้นอีก 15 บาทซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น  สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจยอดขายดิ่งลง  จ่อปรับลดคนงานเพื่อความอยู่รอด  ชี้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัดทั่วประเทศในอัตรา 5-22 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1  เม.ย. 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวจ.บุรีรัมย์ ก็จะมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นจากเดิมวันละ 300 บาท เป็นวันละ 315 บาท  จากกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการค้าปลีกและส่งสินค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์  ก็ออกมายอมรับว่าการประกาศปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้  จะส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น จากปกติค่าแรงวันละ 300 บาทก็สูงอยู่แล้ว  แต่กลับสวนกระแสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ทำให้ยอดขายสินค้าลดลง เนื่องจากประชาชนประหยัดเงินในกระเป๋า ทั้งเชื่อว่าการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้จะทำให้ราคาสินค้าเกือบทุกชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพขยับขึ้นตามไปด้วย และเชื่อว่าจะไม่เป็นผลดีทั้งกับแรงงานและประชาชนทุกสาขาอาชีพ นางนัยนา ทับวงษ์ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและส่งแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างอยู่ 13 คน ทุกวันนี้ก็ต้องจ่ายค่าจ้างอยู่เฉลี่ยเดือนละกว่า 1 แสนบาท หากมีการปรับขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก  ก็ต้องแบกรับภาระค่าจ้างเพิ่มขึ้นไปอีก ทำให้ต้นทุนในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น  ซึ่งสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ที่ยอดขายกลับลดลง เนื่องจากประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย จากผลกระทบดังกล่าวในอนาคตก็อาจจะมีการปรับลดพนักงานลงเพื่อความอยู่รอด […]

keyboard_arrow_up