ถ้าความแตกต่างของช่วงวัยส่งผลให้เกิดทัศนคติแง่ลบในการทำงานร่วมกับคนอื่น ร่วมหาออกด้วยกันกับงาน “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?”

เคยเจอปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานไหม? ความคิดไม่ตรงกัน ทัศนคติไม่ตรงกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Generation แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร? ขอเชิญร่วมสัมมนา “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?” วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการทำงานร่วมกันของคนต่างช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในสังคมปัจจุบันที่การทำงานในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในหลายภาคส่วน ทุกกระบวนการต่างต้องพบเจอกับผู้คนที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่างทั้งมุมมอง รวมไปถึงช่วงวัย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้ไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทัศนคติในการแก้ปัญหาของแต่ละช่วงวัย หรือแม้กระทั่งมุมมองด้านการวางตัวในที่ทำงานของคนที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ทำให้หลายๆ ครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่คาดการณืกันไว้ ดังนั้นการต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายช่วงวัย ต่าง Generation จึงต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในความต่างของกันและกัน เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน ก่อให้เกิดการทำงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน “ GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว ? ”  วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. […]

keyboard_arrow_up