positioning

ทช.ซ่อมผิวทางลาดยางถนนนย.2011 “ องค์รักษ์ - บางน้ำเปรี้ยว ”คืบหน้า 49%เสร็จปลายปี 64

19 ส.ค. 64
ทช.ซ่อมผิวทางลาดยางถนนนย.2011 “ องค์รักษ์ - บางน้ำเปรี้ยว ”คืบหน้า 49%เสร็จปลายปี 64

ทช. ซ่อมสร้างผิวทางถนน นย.2011 “ องค์รักษ์ -บางน้ำเปรี้ยว” ที่ชำรุดจากแนวท่อก๊าซปตท. เส้นที่ 4 (ระยอง – แก่งคอย) คืบหน้า 49% คาดเสร็จปลายปี64 ตามแผน ใช้วิธีปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งทำได้รวดเร็วนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากที่ ทช.ได้ตรวจสอบพบว่าถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 – บ้านพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับผลกระทบจากการวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 (ระยอง – แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ทช.ได้ดำเนินการด้วยวิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีซ่อมสร้างผิวทางลาดยางและปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (HOT MIX In – Place Recycling แบบ RE – Paving) ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 49% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 โดยปตท.สนับสนุนงบซ่อมบำรุงจำนวน 234.770 ล้านบาท

โดย ทช. ได้สรุปแนวทางการซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2011 โดยกำหนดรูปแบบวิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีซ่อมสร้างผิวทางลาดยางและปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (HOT MIX In – Place Recycling แบบ RE – Paving) ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซที่วางอยู่ในสายทาง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถเปิดใช้การจราจรได้ทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

เนื่องจากถนนสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กับ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรสูงถึง 8,300 คัน/วัน

ทั้งนี้ ทช.ได้อนุญาตให้ บริษัท ปตท. ดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง – แก่งคอย) ในเขตทางของ ทช. โดยแนวท่อก๊าซได้พาดผ่านเส้นทางที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทนครนายก จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2011 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 10+094 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร, ถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2003 กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 4+250 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2013 (ลอดผ่าน) ซึ่ง ปตท. ได้ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ทช.ยังได้ใช้วิธี Pavement In-Place Recyling และปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี HOT MIX In – Place Recycling ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรแล้วเมื่อเดือนก.ค. 2564 ที่ผ่านมา

Powered By : Positioning

Relate Post

Spotlight