advertisement

ข่าวเศรษฐกิจ

เทียบกันชัดๆ 25 มหา'ลัย เด็กมอไหนจ่าย กยศ. ไวสุด

24 ก.ย. 65
เทียบกันชัดๆ 25 มหา'ลัย เด็กมอไหนจ่าย กยศ. ไวสุด

advertisement

ปรากฎชื่อบนพาดหัวข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วสำหรับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีกรณีขึ้นตั้งแต่มีคนออกมาเรียกร้องให้ #ล้างหนี้กยศ ใน Twitter และล่าสุดก็เป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. กยศ.ให้การกู้ยืม ‘ปลอดดอกเบี้ย’ ‘ไม่คิดค่าปรับ’ และ ‘ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน’ เรียกทั้งเสียง ‘ชื่นชม’ และ ‘วิพากษ์วิจารณ์’ จากแต่ละฝ่าย

996095

โดยฝ่ายที่ ‘เห็นด้วย’ ก็กล่าวว่าการทำให้หนี้กยศ. ปลอดดอกเบี้ยและค่าปรับจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้กองทุนบรรลุจุดประสงค์ดั้งเดิมที่จะช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริง มากกว่าที่จะเป็นเหมือนธนาคารพาณิชย์อย่างทุกวันนี้

ส่วนทางฝั่งที่ ‘ไม่เห็นด้วย’ ก็บอกว่าการยกเลิกดอกเบี้ยจะทำให้กยศ.เสียรายรับ และจะกระทบกับสภาพคล่องของกยศ. ที่ปัจจุบันเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ใช้ทั้งเงินต้น เงินดอกเบี้ย และเงินค่าปรับที่ได้จากนักเรียนรุ่นก่อนมาเป็นเงินกู้ให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

โดยจากข้อมูลจาก กยศ. ในแต่ละปีกองทุนจะมีสภาพคล่องที่ได้รับจากการชำระหนี้เงินกู้ ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ประมาณ 6 พันล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนประมาณ 2 พันล้านบาทต่อปี เมื่อไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รายรับส่วนนี้ก็จะหายไป

นอกจากนี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังบอกด้วยว่าการยกเลิกดอกเบี้ย ‘ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุด’ เพราะผู้ผิดชำระหนี้บางกลุ่มไม่ได้ผิดชำระหนี้เพราะไม่มีงานทำ หรือดอกเบี้ยแพง แต่เป็นเพราะ ‘ไม่มีวินัยทางการเงิน’ และถ้ายกเลิกดอกเบี้ยก็จะยิ่งทำให้ผู้กู้ไม่กระตือรือร้นคืนเงินเข้าไปอีก

โดยล่าสุด ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัย ‘ที่มีเด็กมีวินัยทางการเงินสูงที่สุด’ คือมีพฤติกรรมชำระหนี้กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับ จากทั้งหมด 313 อันดับ ดังนี้

569599

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา
 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 15. มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 23. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย กยศ. ได้ชี้ให้เห็นว่าใน 25 อันดับนี้ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ นำโดยมหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

และบอกอีกด้วยว่า “สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุน และมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง”

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 • ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย 
 • ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย 
 • ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย 
 • ผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย 

สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
ที่มา: กยศ.

advertisement

Relate Post

Spotlight