close sticky
ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ สั่งตั้งทีมแก้หวยแพง เปิด "ดรีมทีม" 21 รายชื่อ

14 ม.ค. 65
นายกฯ สั่งตั้งทีมแก้หวยแพง เปิด "ดรีมทีม" 21 รายชื่อ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

โดยคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

เปิด "ดรีมทีม" 21 รายชื่อ ตั้ง "อนุชา นาคาศัย" เป็นประธาน

 


1. องค์ประกอบ

1.1 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

1.2 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

1.3 อัยการสูงสุด กรรมการ

1.4 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

1.6 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและตวามมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

1.7 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

1.8 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

1.9 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

1.10 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

1.11 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

1.12 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

1.13 เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ

1.14 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ

1.15 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

1.16 ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กรรมการ

1.17 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

1.18 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและเลขานุการ

1.19 รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.20 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.21 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประขาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


2. หน้าที่และอำนาจ

2.1 ตรวจสอบชัอมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.2 เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.3 รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

2.4 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประขุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา

2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย

 

ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

Relate Post

Spotlight