close sticky

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดจอง โมเดอร์นา 22 กันยายนนี้

0
21 ก.ย. 64

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดจอง โมเดอร์นา 22 กันยายนนี้ ราคาเข็มละ 1,500 บาท


รพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ราคาเข็มละ 1,500 บาท (รวมค่าบริการฉีด) ผ่านทาง https://www.siphhospital.com/ หรือ Scan QR Code (ระบบจะเปิดเมื่อถึงวันจอง)


เงื่อนไขการจอง
- จำกัดการจองสูงสุด 10 เข็ม ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
- การจองในระบบจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินและแนบหลักฐานการจองเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคซีนออกนอกโรงพยาบาล


241388998_4421469484562690_90

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่