close sticky

ประกาศให้ อีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพตามกฏหมายของไทย

68
21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64 กรณี ประกาศให้ อีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 ให้เพิ่มเติม ชนิดกีฬาอีสปอร์ต เป็น กีฬาอาชีพ ในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561


ข้อ 4 ให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ต มาจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ


ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.2564


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- อี-สปอร์ต มาแรง ตัวช่วยสินค้ายุคโควิด ผู้ชมจดจำแม่น ควักเงินซื้อ
- อัพ VGB อดีตนักกีฬาอีสปอร์ต ติดโควิดเสียชีวิต กักตัวรอตรวจหลายวันจนโคม่า
- จากไอดอลสู่ชีวิตในสภา "แคน นายิกา" ตอบชาวเน็ตถาม เล่นเกมเก่งเหรอถึงได้นั่งที่ปรึกษาอนุ กมธ. อีสปอร์ต


111571


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่