close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียม ออกบัตร ปชช., เปลี่ยนชื่อสกุล, จดทะเบียนสมรส, ขอทะเบียนบ้าน เหลือฉบับละ 1 บาท

10
18 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน การขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุล ลดเหลือ “หนึ่งบาท”


วันที่ 17 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน การขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนซื่อสกุล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดเหลือ “หนึ่งบาท”


การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเหลือฉบับละ "หนึ่งบาท" มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้


(๑) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(๒) การออกใบแทนใบรับ
(๓) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร


การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ "หนึ่งบาท" ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
(๑) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท
(๒) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท
(๓) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท


การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
(๑) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(๒) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(๓) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดมหาดไทย - ผู้ว่าฯ 28 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่