close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

0
17 ก.ย. 64

17 ก.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอนิคมคาสร้อย อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ. 2564


เขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง ตำบลภูเหล็ก ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตำบลนาโพธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง ตำบลวังใหม่ ตำบลหนองสิม ตำบลบรบือ ตำบลหนองโก ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ ตำบลหนองโน ตำบลแวงน่าง ตำบลตลาด ตำบลเขวา ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ตำบลสีแก้ว ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลยางใหญ่ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ตำบลหมูม้น ตำบลบ้านเขือง ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ ตำบลสะอาด ตำบลเชียงใหม่ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลอุ่มเม่า ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลแวง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี ตำบลกกโพธิ์ ตำบลหนองพอก ตำบลรอบเมือง ตำบลบึงงาม ตำบลโคกสว่าง ตำบลผาน้าย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลห้องแซง ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลสามัคคี ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตำบลโชคชัย ตำบลนิคมคาสร้อย ตำบลกกแดง ตำบลนากอก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคาสร้อย ตำบลนาโสก ตำบลคาอาฮวน ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลบางทรายน้อย ตำบลชะโนด ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


และตำบลน้าก่า ตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนมเหนือ ตำบลพระกลางทุ่ง ตำบลดอนนางหงส์ ตำบลนาถ่อน อำภอธาตุพนม ตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลโพนทอง ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ตำบลบ้านกลาง ตำบลคาเตย ตำบลขามเฒ่า ตำบลหนองญาติ ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


มีส่วนแคบที่สุดหนึ่งร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดสี่ร้อยเมตร


ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เริ่มต้นเข้าสารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งจำเป็นอื่นตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม


อ้างอิงต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/060/T_0001.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่