close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุณสมบัติ ไม้ทรงคุณค่า ควรอนุรักษ์

0
11 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กำหนดนิยาม ไม้ทรงคุณค่า ควรต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป


วันที่ 10 ก.ย.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดให้ไม้ที่ควรคำแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564


อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า 'ไม้ทรงคุณค่า" ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเชนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้น ตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเชนติเมตร ให้วัดโดยรอบลำต้น ตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด เป็นไม้ทรงคุณค่า


ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ "ไม้ทรงคุณค่า" หมายความรวมถึงไม้อื่นใด ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะ หรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย


ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของประเทศ สมควรกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป เป็น "ไม้ทรงคุณค่า" จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 ราย
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส พรหมเผ่า - นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่