close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ครม. เห็นชอบ ปรับอัตราเงินอุดหนุน สมทบเป็น เงินเดือนครู เพิ่มปีละ 450 บาท

0
8 ก.ย. 64

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูเพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณปีละ 97.4 ล้านบาท ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช. จำนวน 2 แสนกว่าคน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ และเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โดยภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระรัฐในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นการประกันรายได้ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะครอบคลุมครูจำนวน 10,893 คน


ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประสานงานกับสำนักงบประมาณ และจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการต่อไป


สำหรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ซึ่งใช้ในอัตราเดียวกับนักเรียนภาครัฐ 2) เงินสบทบเป็นเงินเดือนครู ซึ่งเป็นอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอปรับและได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ในครั้งนี้ 3) เงินอุดหนุนสมทบที่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอร์ด ประกันสังคม เคาะ! ลดส่งเงินสมทบ ม.33 ม.39 ต่ออีก 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย. 64 )
- ย้ำ! ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ยื่นทบทวนสิทธิ รับ เงินเยียวยา จาก ประกันสังคม ภายใน 31 ต.ค.นี้
- ครม.อนุมัติ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการแพทย์ ต่ออีก 1 ปี


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่