close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ - พระราชทานยศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

0
2 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ - พระราชทานยศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


วันที่ 2 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ - พระราชทานยศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


และในวันเดียวกันนี้ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงท รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก
2. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ - พระราชทานยศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่