close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

230
24 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2564 โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ


สำหรับ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดชั้นความลับของข้อมูลต่าง ๆ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้อง (integrity) ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน (availability) ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


การดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้


5.1.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้การดูแล เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์


5.1.2 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยอาจประสานงานหรือร่วมมือกับเครือข่ายหรือภาคีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรับ ส่งต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์


5.1.3 จัดทำข้อมูลทางสถิติด้านการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนข้อมูลการแจ้งเตือนที่สำคัญ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ


5.1.4 วิเคราะห์และตรวจสอบข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อให้หน่วยงานภายใต้การดูแลสามารถดำเนินมาตรการป้องกันหรือจัดการกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การให้คำแนะนำแก่หน่วยงานดังกล่าวในการตรวจจับการบุกรุก และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น


5.1.5 ให้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หรือให้คำเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้การดูแลดำเนินการเพื่อให้มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือระบบงานที่มีความสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างทันท่วงที


5.1.6 ติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือแนวปฏิบัติพื้นฐาน (baseline) ในการป้องกันหรือเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์


5.1.7 เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายใต้การดูแล หรือเมื่อได้รับการประสานงานในกรณีที่คาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นกับหน่วยงานดังกล่าว ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


(1) รวบรวมข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อทำวิจัยเชิงรุกเกี่ยวกับรูปแบบของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อประเมินผลกระทบและแนวโน้มของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ


(2) ให้การช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนในการดำเนินมาตรการป้องกันตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์


(3) ประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อนำไปสู่การจัดการช่องโหว่ การดำเนินมาตรการป้องกัน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


(4) ตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจนำมาสู่การบุกรุก วิเคราะห์สิ่งบอกเหตุการณ์ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบโปรแกรม หรือค้นหาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ (malicious code) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือระบบงานที่มีความสำคัญอื่น ๆ


ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการเพื่อให้มีการรับลงทะเบียนข้อมูลและจัดทำบัญชีช่องทางการติดต่อ (point of contact) ของหน่วยงานภายใต้การดูแล เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติกับหน่วยงานดังกล่าว


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ยาฟาวิพิราเวียร์ กลุ่มตรวจเอทีเคผลเป็นบวก
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามชุมนุม-มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร โทษคุก 2 ปี มีผลทันที
ราชกิจจานุเบกษา ห้ามเสนอข่าวให้ปชช.หวาดกลัว - บิดเบือน ตรวจพบระงับ IP address 


852974


832357


311913


315354


650277


257074


 


 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่