close sticky

สธ. เตรียมคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 64

20
23 ส.ค. 64

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น ที่มีผลงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทย


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น ที่มีผลงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทย เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2564


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น 5 ประเภท ได้แก่ นักบริหาร นักบริการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มีงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท


สำหรับการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีประวัติการทำงานด้านสาธารณสุข มีผลงานดีเด่นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขที่มุ่งเน้นงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในระดับชาติอย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ปี ในด้านบริหาร หรือบริการ หรือวิชาการ ที่ก่อให้เกิดการสาธารณสุขที่ดี ส่งผลต่อการมีคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชนใระดับชาติ รวมถึง ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข และสื่อมวลชน


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือสแกน QR code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่