close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับอัตราค่าตรวจโควิดแบบ Real Time RT-PCR

219
17 ส.ค. 64

17 ส.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564


ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าวมีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการหลายรายการ โดยใน ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค


ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


ส่วน ข้อ 21 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าธรรมเนียม-ค่าใช้จ่ายทวงหนี้ ค้างไม่เกิน 1,000 บ.ห้ามเรียกเก็บ
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ ประจำสำนักงานฯ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศนายทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตข้าราชการ


 


 


183975


643921

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่