close sticky

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ได้ต่อเนื่อง ครม.ไฟเขียว 3.49 พันล้านบาทให้ 2.2 ล้านราย

0
27 ก.ค. 64

กรณี เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต่อเดือน น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต


ทั้งนี้ โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 ถึงเดือนมิ.ย. 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน


แต่ด้วยในเดือนก.ค.-ก.ย. 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- เช็คเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 เข้าแล้ว 600 บาท
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กรกฎาคม 64 เงินเข้าแล้ว เดือนนี้ได้เพิ่มจาก โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
- ลงทะเบียนประกันสังคม ม. 40 เหลือ 4 วัน จ่ายงวดแรกรับเงินเยียวยา 5,000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่