close sticky

การทางพิเศษ ขยายเวลาจำกัดการใช้ทางด่วน 21.00-04.00 น. ถึง 2 ส.ค. เว้นรถที่ได้รับอนุญาต

0
21 ก.ค. 64

21 ก.ค. 64 การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค @Expressway.Thailand ว่า กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด


อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ก.ค. 64 ซึ่งวันนี้ได้มีการขยายเวลาไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564


สำหรับ 5 กลุ่มยกเว้น ที่สามารถออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย และสามารถใช้บริการทางด่วนใน ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ได้ มีดังนี้


1. การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข


2. การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า


3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว


4. การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่


5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา หรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ใน 10 จังหวัดล็อกดาวน์ เฮ! เริ่มจ่ายเยียวยา 6 ส.ค.นี้
- ล็อกดาวน์ ได้ผลจริงหรือ? เอกชนขอนายกฯ ทบทวน ชี้เคอร์ฟิวแต่ตัวเลขไม่ลด ซ้ำเยียวยาไม่ชัดเจน
- ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับล็อกดาวน์เมืองหลวง ตามมติ ศบค. ในพื้นที่สีแดงเข้ม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่