close sticky

คลัง แจง เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 และ 9 อาชีพ กลุ่มไหนได้เท่าไหร่บ้าง

0
16 ก.ค. 64

16 ก.ค. 64 กรณี เงินเยียวยาประกันสังคม กระทรวงการคลังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ว่า มาตรการเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการเพิ่มเติม (ม.33, ม.39, ม.40 และ 9 กลุ่มอาชีพ)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 27 เพื่อลดผลกระทบในระยะสั้น สำหรับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกระบบประกันสังคม โดยเป็นการทดแทนมาตรการช่วยเหลือตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน รายละเอียดดังนี้


1. ขยายพื้นที่จากเดิม 6 จังหวัด คือกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มเติม 4 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยเป็น 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


2. เพิ่มประเภทกิจการรวม 9 สาขา จากเดิม 4 หมวดกิจการ ได้แก่
1) ก่อสร้าง
2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
** เพิ่มความช่วยเหลือในอีก 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่
5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


3. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ


3.1 ในระบบประกันสังคม
นายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
- นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน
- ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้าง จะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน
นอกจากนี้ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบ ม. 33 อาชีพอิสระ ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน


3.2 นอกระบบประกันสังคม
กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน 200 คน ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน
กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน รวมทั้งขยายมาตรการช่วยเหลือ จากเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาทเท่านั้น


สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ


- ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค่าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) กรณีที่มีลูกจ้างขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน


ทั้งนี้ กรอบวงเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการดังกล่าว ใช้วงเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ประกันสังคม ย้ำ นายจ้าง ผู้ประกันตน ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยา 


ประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็น ผู้ประกันตน ม.40 เพิ่มสิทธิ รับเงินค่าทำศพ 5 หมื่น และ เงินช่วยเหลือ 5,000 


ประกันสังคม รูดม่าน ม.33เรารักกัน คนละ 6 พันบาท สรุปใช้จ่ายงบ ทั้งสิ้น 4.8 หมื่นล้านบาท ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่