close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น

0
24 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ใจความสำคัญ อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน แพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ รถยนต์รับจ้าง หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 4 คน รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ พันโทหญิง ดวงรัตน์ แร่ทองขาว ประพฤติชั่วร้ายแรง 


ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ระบุว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนนำทรัพยากรที่ตนมีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) โดยการให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างได้อย่างถูกต้อง


โดยรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวิถีการใช้ชีวิต ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่ทางราชการสามารถเข้ามาจัดระเบียบและตรวจสอบการให้บริการ รับจ้างดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่คนโดยสารแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างอีกด้วย


สมควรกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียน เปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


กฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้


อ่านต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/041/T_0004.PDF


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนปรน 53 จังหวัด นั่งดื่ม-รับประทานในร้านได้ตามปกติ 


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯถอดยศทหาร หนีราชการ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

18k
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ

ข่าวเด่นในหมวดหมู่