advertisement

เปิดขั้นตอนขอ วัคซีนพาสปอร์ต ใช้เดินทางไปต่างประเทศ หลังฉีดครบ 2 เข็ม

17 มิ.ย. 64

วันที่ 17 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าว รายงาน หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถขอ วัคซีนพาสปอร์ต ได้แล้ว เพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยจะได้รับใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ในรูปแบบ QR Code ที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะของแต่ละบุคคลจากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที เพื่อยืนยันรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางระหว่างประเทศ

สำหรับขั้นตอนการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ (วัคซีนพาสปอร์ต) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)

2. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงและสำเนา)

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่เมื่อ scan QR code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน (ตัวจริงและสำเนา)

4. เอกสารแสดงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

โดยมีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม สำหรับกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

สามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 

1.สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรือ อีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th 

ทั้งนี้ รบกวนผู้ที่ต้องการทำ วัคซีนพาสปอร์ต ติดต่อไปยังหน่วยงานข้างต้น เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน มีเวลาให้บริการและจำกัดจำนวนผู้ให้บริการแตกต่างกัน 

1622555443_2

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่