close sticky

ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศรายชื่อ 31 คนไทยขอสละสัญชาติ

0
11 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่า ด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้


ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก บิ๊กแดง-ณรัชต์ 


ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้ว และได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551


กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละ สัญชาติไทยตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จํานวน 31 ราย


ต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/041/T_0001.PDF


ราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิด19 ได้ มีผลแล้ว 


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่