advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศรายชื่อ 31 คนไทยขอสละสัญชาติ

11 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่า ด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้

ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก บิ๊กแดง-ณรัชต์ 

ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้ว และได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละ สัญชาติไทยตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จํานวน 31 ราย

ต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/041/T_0001.PDF

ราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิด19 ได้ มีผลแล้ว 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่