close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 10 รูป

0
7 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูป ดังนี้


1.พระเทพปริยัติวิมล เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล วิมลธรรมปยุตวิสุทธศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


2.พระเทพสังวรญาณ เป็น พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดญาณวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


3.พระเทพวิสุทธิมุนี เป็น พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


4.พระราชพุทธิมุนี เป็น พระเทพวชิรมุนี ศรีศาสนกิจธำรง วิสุทธิวงศบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


5.พระราชวชิรากร เป็น พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


6.พระพิพัฒน์สังวรคุณ เป็น พระราชสิทธิวิมล โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


7.พระครูอุดมรังษี เป็น พระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


8.พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรคุณ สุนทรธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


9.พระปลัดสุวรรณ สุวิชาโน เป็น พระราชมงคลวุฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


10.พระอธิการสุทัศน์ โกสโล เป็น พระราชภาวนาวัชราจารย์ วิปัสสนาญาณธรรมวิจิตรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายนพุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่