close sticky

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีออกกฏ ห้ามกินเหล้า 2 คนขึ้นไป ในบ้านก็ไม่ได้

0
4 พ.ค. 64

กรณีสุราษฎร์ธานีออกกฏ ห้ามกินเหล้า 2 คนขึ้นไป จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตัวไปอย่างรวดเร็วซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิงกิจกรรมรวมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์และแพร่กระจายไปในกลุ่มผู้สัมผัสในครอบครัวกลุ่มเพื่อนสถานที่ทำงานซึ่งจากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเข้าไปใช้บริการในสถานที่บางประเภทและมีกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค


เพิ่มเป็น 28 จังหวัด ขอประชาชน งดออกจากบ้าน กลางคืน-เช้ามืด 


ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่งห้ามประชาชนรวมกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมวงสังสรรค์ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหสถานที่พำนักหรือสถานที่อื่นใดในการจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆ ห้ามมีให้มีการจัดเลี้ยงอาหารหรือมีการร่วมวงรับประทานอาหารเว้นแต่เป็นอาหารบรรจุกล่องด้านร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและบริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา


โดยผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านมีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือการกำหนดจุดยืนรอคิวชำระเงินโดยให้กำหนดระยะห่างอย่างน้อยคนละหนึ่งเมตรทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนเปิดให้บริการและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง


อีกทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวันให้ผู้ประกอบการลูกจ้างและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้งและให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงหรือเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเสี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันส่วนควบคุมกิจกรรมทางสังคมให้งดหรือเลื่อนงานมงคลได้แก่งานกฐินงานผ้าป่างานประจำปีงานหมั้นงานมงศลสมรสงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานตามประเพณีต่างๆหรืองานอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนมีการจัดกิจกรรมและต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คนโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


และให้มีการควบคุมตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่นายอำเภอมอบหมายการยื่นคำร้องขออนุญาตให้ยื่นตามแบบคำขออนุญาตแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ต่อนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายทางด้านงานศพให้มีผู้ร่วมงานใด้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ต้องมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คนและให้แจ้งการจัดงานต่อบุคคลที่นายอำเภอมอบหมายหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อเพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ


ส่วนผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 35 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 859 รายมีผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ในพื้นที่อ.ไชยาเป็นผู้สูงอายุ 91 ปีมีโรคประจำตัวติดเชื้อจากญาติต่างจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมและมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้อีก 35 รายรวมกลับบ้านได้แล้ว 178 รายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 679 ราย


เตรียมควักเพิ่ม! เข้า ภูเก็ต หลัง 15 พ.ค.นี้ ต้องจ่ายคนละ 500 บาท ตรวจโควิด 


โควิดสมุทรปราการ น่าห่วง! พบคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อในบริษัท 128 ราย 


ข่าวยอดนิยม