ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อำนาจรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อำนาจรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

0
27 เม.ย. 64

27 เม.ย. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ ๓) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น


ประเทศไทยต้องชนะ! ครม.โอนอำนาจให้ นายกฯ คุมเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาโควิด 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้


๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
๓. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๕. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
๖. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๔. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๐. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๑. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒๒. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๒๗. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๘. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๙. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๐. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙
๓๑. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒


ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย


ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี


อนุทิน เคลียร์ดราม่า ไฟเซอร์เสนอรัฐบาลไป 4 รอบ แต่ถูกปฏิเสธ 


ม33 เฮ! ประกันสังคม ผุดมาตรการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วย โควิด19 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่