advertisement

ประเทศไทยต้องชนะ! ครม.โอนอำนาจให้ นายกฯ คุมเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาโควิด

27 เม.ย. 64

พาฝ่าวิกฤต ประเทศไทยต้องชนะ! ครม.โอนอำนาจให้ นายกฯ คุมเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาโควิด

แจง นายกไม่ใส่หน้ากาก ปรับ 6,000 เหตุผิดครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

(1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

(2) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

(3) พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

(4) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

(5) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

(6) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

(7) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

(8) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562

(9) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(10) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(11) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

(12) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

(13) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

(14) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

(15) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

(16) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

(17) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

(18) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

(19) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

(20) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

(21)พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

(22) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

(23) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

(24) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

( 25) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

(26) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

(27) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

(28) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

(29) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

(30) พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509

และ (31) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้

ประยุทธ์ ฝากถึงทีมแพทย์ควรส่งเสริม รบ. ลั่น ผมบริหารได้ทุกอย่าง

นายกฯ แถลง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชน 50 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่