ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

0
23 เม.ย. 64

วานนี้ (22 เมษายน 64) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564 ใจความว่า


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศได้ 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ.2548 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564


มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


มาตรา 3 ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ลักษณะเป็นเหรียญกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทำด้วยเงิน ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงกุณฑลเพชร


ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสะพักปักลาย ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ พระอังสาเบื้องซ้ายทรงประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 พระอังสาเบื้องขวาทรงประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลังกลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “สท” อยู่ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี


ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องบนมีข้อความว่า พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เบื้องล่างมีข้อความว่า “4 พฤษภาคม 2562 โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง


ด้านหน้าขอบนอกเหรียญเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย สท อยู่ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงสำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง 32 มิลลิเมตร พื้นของแพรแถบเป็นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านขวาและด้านซ้ายของแพรแถบเป็นริ้วสีเหลือง หมายถึง สีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ ขอบของริ้วสีเหลืองเป็นริ้วสีขาวเล็ก หมายถึง น้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ


มาตรา 4 บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้


มาตรา 5 การประดับเหรียญนี้ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็นเข็มกลัดเสื้อโดยไม่มีแพรแถบก็ได้


มาตรา 6 ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและการจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562


มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ


ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า


สมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุมเข้ม 18 จังหวัดสีแดง 59 จังหวัดสีส้ม ตามมติ ศบค. 


ลูกหนี้เฮ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก. ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เหลือ 5% 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่