สงกรานต์บุรีรัมย์ ล่ม! คกก.โรคติดต่อออกประกาศ งดจัดงาน Buriram Songkran Festival 2021

สงกรานต์บุรีรัมย์ ล่ม! คกก.โรคติดต่อออกประกาศ งดจัดงาน Buriram Songkran Festival 2021

0
7 เม.ย. 64

คลัสเตอร์สถานบันเทิงทำระส่ำ! สงกรานต์บุรีรัมย์ พักก่อน คกก.โรคติดต่อออกประกาศ งดจัดงาน Buriram Songkran Festival 2021


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศเรื่อง สั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชนได้จัดงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ในระหว่างวันที่ 6 - 14 เมษายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


ประกาศด่วน! ผู้เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ และอีก 4 จังหวัด เข้า บุรีรัมย์ ต้องกักตัว 14 วันโดยจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 28 ปี อาชีพนักเต้น มีประวัติเสี่ยงคือทำงานในสถานบันเทิง และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564


จึงออกคำสั่ง งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564


สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 (นายธัชกร หัตถาธยากูล) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์


บุรีรัมย์ประกาศความพร้อม สงกรานต์ 2564 วิถีใหม่ อลังการ สนุกสนาน และปลอดภัย
โจอี้ บอย กักตัว 14 วัน เหตุคนติดโควิดมาดูคอนเสิร์ต พร้อมเลื่อนงานที่ จ.บุรีรัมย์


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่